ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА СЪЩНОСТТА И ПРАВНАТА РАМКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА СЪЩНОСТТА И ПРАВНАТА РАМКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА СЪЩНОСТТА И ПРАВНАТА РАМКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ
Автор: Господинов, Юлиян
Резюме: Публично-частните партньорства (ПЧП) са част от общата промяна в дейността на общините и търсенето на нови форми на управление. Неоспорим факт е, че последните десетилетия са съпътствани с утвърждаването на това партньорство в страните, трансформирали се от планови в пазарно ориентирани икономики. В статията са разгледани мненията на отделни автори и институции, изследващи същността и правната рамка на ПЧП. Резултатът е, че все още няма изработено единно становище по въпроса. Търсят се обобщения, изхождайки от съгласуваните становища в материалите на Европейския съюз. Проблем в това отношение е, че те не са достатъчни за пълното прилагане на схемите за публично-частни партньорства, поради особеностите на националните законодателства на страните-членки, в т.ч. и България, и суверенното право на всяка страна да регламентира по собствен начин проблематиката. Public-private partnerships (PPP) are part of the general change in the activities of the local authorities in their research for new forms of municipal management. An undeniable fact is that the last few decades have been accompanied by the strengthening of this partnership in countries transforming from planned to market oriented economies. The article examines the opinions of both individual authors and institutions, exploring the nature and the legal framework of the PPP. The result is that there has not been made a single opinion on the matter. They are all seeking a summary, starting from the agreed views in the documents of the European Union. However, there is a problem that they are not sufficient for full implementation of PPP schemes, because of the national laws of member states, including Bulgaria, and the sovereign right of each country to regulate the issues, regarding these partnerships independently.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2260
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2010_81_93.pdf 689.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов