ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА СЪЩНОСТТА И ПРАВНАТА РАМКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА СЪЩНОСТТА И ПРАВНАТА РАМКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ПРОБЛЕМИ ПРИ ДЕФИНИРАНЕТО НА СЪЩНОСТТА И ПРАВНАТА РАМКА НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО В БЪЛГАРИЯ
Author: Господинов, Юлиян
Abstract: Публично-частните партньорства (ПЧП) са част от общата промяна в дейността на общините и търсенето на нови форми на управление. Неоспорим факт е, че последните десетилетия са съпътствани с утвърждаването на това партньорство в страните, трансформирали се от планови в пазарно ориентирани икономики. В статията са разгледани мненията на отделни автори и институции, изследващи същността и правната рамка на ПЧП. Резултатът е, че все още няма изработено единно становище по въпроса. Търсят се обобщения, изхождайки от съгласуваните становища в материалите на Европейския съюз. Проблем в това отношение е, че те не са достатъчни за пълното прилагане на схемите за публично-частни партньорства, поради особеностите на националните законодателства на страните-членки, в т.ч. и България, и суверенното право на всяка страна да регламентира по собствен начин проблематиката. Public-private partnerships (PPP) are part of the general change in the activities of the local authorities in their research for new forms of municipal management. An undeniable fact is that the last few decades have been accompanied by the strengthening of this partnership in countries transforming from planned to market oriented economies. The article examines the opinions of both individual authors and institutions, exploring the nature and the legal framework of the PPP. The result is that there has not been made a single opinion on the matter. They are all seeking a summary, starting from the agreed views in the documents of the European Union. However, there is a problem that they are not sufficient for full implementation of PPP schemes, because of the national laws of member states, including Bulgaria, and the sovereign right of each country to regulate the issues, regarding these partnerships independently.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2260
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2010_81_93.pdf 689.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов