СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИЗНОСА И ВНОСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992-2009 Г.

DSpace/Manakin хранилище

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИЗНОСА И ВНОСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992-2009 Г.

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СТРУКТУРНИТЕ ПРОМЕНИ В ИЗНОСА И ВНОСА НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 1992-2009 Г.
Автор: Славева, Красимира
Резюме: В икономиката на България след 1989 г. се извършват редица трансформации, пораждащи значителни икономически реформи. Промяната в организацията на икономическите процеси, отварянето на страната към света и възможността за достъп до международните пазари стават причина както за структурни изменения в производството, така и във външната търговия. Стоковата структура на външната търговия е отражение на състоянието и структурата на националната икономика. В статията е изследвана структурата на външната търговия и динамиката на обобщаващите измерители на структурни изменения за периода 1992-2009 г. Изследването включва установяване на промените в структурата на износа и вноса и проследяване на тенденциите в изменението на обобщаващи измерители на структурните промени. Резултатите от изследването показват, че: в структурата на външната търговия са настъпили значителни промени в сравнение с 1992 г.; прогнозирането на динамиката на структурните промени в износа и вноса е рисковано, поради разнопосочното изменение през 2007, 2008 и 2009 г.; външната търговия и нейната структура са важни фактори, определящи посоката и темпа на развитие на националната икономика. After 1989, in the Economy of Bulgaria a number of transformations were made, leading to significant economic reforms. The change in the organization of economic processes, the opening of the country to the world and the ability to access international markets, caused both structural changes in production and foreign trade. Commodity structure of foreign trade is a reflection of the status and structure of the national economy. The article examined the foreign trade structure and dynamics of the general measurers of structural changes for the period 1992-2009. The study includes the establishment of changes in export and import structure and monitoring of trends in summary measures of structural changes. The survey results show that: compared with 1992, there are significant changes in the export structure; predicting of the dynamics of structural change in export and import is risky because of diverse change in 2007, 2008 and 2009; the foreign trade and its structure are important factors that determine both the direction and pace of development of national economy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2273
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2010_51_68.pdf 498.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов