ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ЕТИЧНИ ЦЕННОСТИ

DLib Repository

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ЕТИЧНИ ЦЕННОСТИ

Show full item record

Title: ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА И ЕТИЧНИ ЦЕННОСТИ
Author: Йорданова, Елена
Abstract: Материалът поставя въпроса за значението на етичните ценности и организационната култура, която е с изключително важен статут от гледна точка на изграждането и усъвършенстването на новите социално- икономически отношения в обществото в условията на глобализиращата се икономика на ХХІ век. В съвременната управленска наука се утвърждава мнението, че културата се оценява като водещ фактор в икономическото развитие, наред с пазара.Това доказва дълбоките промени на мисленето в хуманитарна насока и формирането на нов тип управленски отношения и управленско общуване, основани на споделените ценности между ръководителя и подчинените в организацията. Material raises the question of the importance of ethical values and organizational culture that is extremely important status in terms of construction and development of new socio-economic relations in society in a globalized economy XXI v.In modern management science has become view that culture is considered a leading factor in economic development. This demonstrated profound changes in thinking in the humanitarian field and the formation of a new type of government relations and communication management based on shared values between the manager and subordinates in the organization.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2281
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2010_79_116.pdf 400.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов