СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

DLib Repository

СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ

Show full item record

Title: СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРСКИ ФИРМИ ОТ СФЕРАТА НА УСЛУГИТЕ
Author: Горчева, Таня; Любенов, Здравко; Петров, Ивайло; Gorcheva, Tanya; Lubenov, Zdravko; Petrov, Ivaiylo
Abstract: Интернационализацията е основен индикатор на съвременната икономическа система. Тя описва промените, настъпващи в резултат на бурното развитие на научно-техническия прогрес и на социално-икономическото развитие. Те стават причина за промяна на статута и значението на отделните национални стопанства в рамките на глобалната икономическа система. За да стане възможно изучаването на процесите и явленията в международната икономическа среда, се налага тяхното схематизиране и класифициране. В този ред на мисли се откроява идеята за разкриване на мястото и значението на интернационализацията на сектора услугите в България. Налага се необходимостта да се покаже как нашата страна може да печели по-добре от успоредното развитие на двата процеса – нарастваща интернационализация и повишаваща се роля на услугите. Internationalization is a key indicator of the modern economic system. It describes the changes occurring as a result of rapid development of scientific and technical progress and the socio-economic development. They become reason to change the status and the importance of individual national economies within the framework of the global economic system. In order to make possible the study of the processes and phenomena in the international economic environment, to impose their establishing the schemes and classification. In this line of thinking is singled out the idea for the creation of the place and the importance of internationalization of the sector services in Bulgaria. It is necessary the need to show how our country can win better than parallel development of the two process - growing internationalization and raising role of the services.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2285
Date: 2011


Files in this item

Files Size Format View
08-2010-statia-2011.pdf 286.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов