АСПЕКТИ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОДПРАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС

DSpace/Manakin хранилище

АСПЕКТИ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОДПРАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: АСПЕКТИ НА КОНТРОЛА ВЪРХУ ПОДПРАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ В ДАНЪЧНИЯ ПРОЦЕС
Автор: Тананеев, Емилиян; Стойкова, Пепа; Tananeev, Emilian; Stoykova, Pepa
Резюме: В съвременността се прилага документиране за различни цели от обществения живот. Всички факти и обстоятелства, които са значими за данъчния процес, могат да се докажат въз основа на документ. Развитието на технологиите за комуникация води до изменение в начините за фиксиране, съхраняване, пренасяне и ползване на данни. Разнообразни са възможностите за манипулиране на информацията, съдържаща се в документите, които имат значение за облагане на данъчно задължените лица. Това налага контролът да бъде насочен както към същността и съдържанието на документите, така и към спецификите на подправените документи. За ограничаване на данъчните измами е необходимо да се изведат предпоставките и условията, които благоприятстват некоректното документиране. Органите по приходите имат задължение да установят конкретните размери на последиците от престъпно създаване, използване, скриване, повреждане или унищожаване на документи. В статията се разглеждат възможностите за осъществяване на контрол върху подправените документи, като се установява: същността на документа, съдържа- нието му и особеностите на подправените документи, участващи в данъчния процес. In modern times documentation applies for various purposes in public life. All the facts and circumstances relevant to the tax process can be proved on the basis of the document. Development of technologies of communication leads to a change in the way of fixing, storage, handling and use of data. Varied are the opportunities for manipulation of the information contained in the documents that are relevant for taxation of taxpayers. This requires the controls to be directed as to the nature and content of the documents and to the specifics of forged documents. To curb tax evasion it is appropriate to define the prerequisites and conditions that are conducive to improper documentation. Revenue authorities have a duty to identify the specific dimensions of the consequences of a criminal creation, use, concealment or destruction of documents. The article discusses the possibilities for control of counterfeit documents as shall be established: the nature of the document, its contents and characteristics of forged documents involved in the tax process.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2288
Дата: 2010


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2014_1_15.pdf 576.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов