ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ТУРИЗМА – ДЕТЕРМИНАНТИ И МОДЕРНИЗИРАНЕ

DLib Repository

ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ТУРИЗМА – ДЕТЕРМИНАНТИ И МОДЕРНИЗИРАНЕ

Show full item record

Title: ПОСРЕДНИЧЕСКАТА ДЕЙНОСТ В ТУРИЗМА – ДЕТЕРМИНАНТИ И МОДЕРНИЗИРАНЕ
Author: Иванова, Петя; Ivanova, Petya
Abstract: Статията представя концептуалните постановки на посредничеството в туризма, съвременните форми на звена в системата на туристическа дистрибуция и като цяло налагащите се актуални тенденции втази икономическа дейност. Акцентирано е върху състоянието и особеностите на туристическото посредничество в България. На базата на осъществен анализ са направени обобщаващи изводи и са откроени проблеми в светлината на приноса на тези икономически субекти към развитие на дестинацията. Статията е част от Научноизследователски проект на тема „Оценка на възможностите на посредническите предприятия за развитие на туризма в България”,финансиран от Институт за научни изследвания към СА „Д. А. Ценов” Свищов. Основна цел на цялото изследване е да оцени потенциала на посредническата дейност в туризма и се набележат възможни решения в посока усъвършенстване на дейността им за по-пълноценен принос към развитието на дестинацията. The article presents the conceptual treatments of mediation in tourism, the contemporary aspects of links in the tourist distribution system and generally said the current trends gaining ground in this economic activity. There is an emphasis on the state and the characteristics of tourist mediation in Bulgaria. Generalized conclusions had been made on the grounds of a realized analysis and several problems had been sharply outlined in the light of the contribution of these economic subjects in order to develop the destination. The article is part of a Research Project entitled „Evaluation of the Opportunities of Intermediary Enterprises for the Development of Tourism in Bulgaria‟, which is financed by the „Institute of Scientific Researches‟ considered as part of the Academy of Economy „D. A. Тsenov‟, Svishtov. A basic purpose of the whole study is the evaluation of the potential of the intermediary activity in tourism and the selection of possible solutions toward a refinement of their activity for more fulfilled contribution for the development of the destination.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2293
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_32_45.pdf 520.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов