ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

DLib Repository

ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ

Show full item record

Title: ТРАНСФЕРЪТ НА ЗНАНИЯ – ВРЪЗКА С ЧОВЕШКИЯ ФАКТОР И НАЧИН НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ
Author: Асенов, Анатолий; Емилова, Ирена; Панайотов, Валентин; Иванов, Венцислав
Abstract: Динамичните промени от последните години императивно налагат необходимостта от обмен на знания между изследователските и бизнесорганизациите. Държавите-членки на Европейския съюз все по-пълно осъзнават значението на трансфера на знания за увеличаване на конкурентоспособността и подобряване на ефективността на публичните изследвания. Този факт намира отражение в националните програми за реформи, разработвани в рамките на Лисабонската стратегия. Предприемат се многобройни инициативи за развитие на сътрудничеството между изследователските организации и бизнеса. Dynamic changes in recent years imperative need to impose exchange of knowledge between research and business. Member States of the European Union becoming more fully aware of the importance of knowledge transfer to increase competitiveness and improve the efficiency of public research. This fact is reflected in the national reform programs developed under the Lisbon strategy. Taken numerous initiatives to promote cooperation between research organizations and businesses.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2295
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook5bul2009_63_78.pdf 382.6Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов