МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

DLib Repository

МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ

Show full item record

Title: МЕТОДИ ЗА ОЦЕНКА И АНАЛИЗ НА РИСКА И ВЪЗВРЪЩАЕМОСТТА НА ИНВЕСТИЦИОННАТА ДЕЙНОСТ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИТЕ КОМПАНИИ
Author: Иванов, Красен; Todorov, Krasen
Abstract: Голям дял от дейността на застрахователните компании е инвестирането на техните временно свободни парични средства. Една от главните задачи на техните финансови мениджъри е непрекъснато да наблюдават „движението” на финансовите пазари и да извършват оценка и анализ на взаимовръзката „риск-възвръщаемост”. Особено актуална е тази задача по време на криза, за да може своевременно да се реагира по най-адекватния на всяка конкретна ситуация начин. В изложението са представени някои теории, методи и модели за количествена оценка и анализ на инвестиционната дейност на застрахователния бизнес. В същото време са очертани техните недостатъци и предимства при използването им за практически цели. A large proportion of the insurance companies is to invest their temporarily free funds. One of the main tasks of their financial managers is to constantly monitor the"movement" of financial markets and to assess and analyze the relationship"risk-return”. Particularly relevant is this task during a crisis in order to react promptly and in the most adequate way to each situation. In the paper are some theories, methods and models for quantitative assessment and analysis of investment activity in the insurance business. At the same time it outlines their advantages and disadvantages when used for practical purposes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2311
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
19-statia-2012.pdf 225.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов