ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

DLib Repository

ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО

Show full item record

Title: ЗАСТРАХОВАНЕТО И ОСИГУРЯВАНЕТО В КОНТЕКСТА НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ПРОФИЛ НА СОЦИАЛНАТА СИГУРНОСТ В УСЛОВИЯТА НА ПАЗАРНО СТОПАНСТВО
Author: Илиев, Боян; Врачовски, Данаил; Йорданов, Пламен; Ерусалимов, Румен; Василев, Венцислав; Пантелеева, Силвия; Панева, Анелия; Станевска, Цветомира; Iliev, Boyan; Vrachovski, Danail; Jordanov, Plamen; Erusalimov, Rumen; Vasilev, Ventsislav; Panteleeva, Silviya; Paneva, Anelia; Stanevska, Zvetomira
Abstract: Широко разпространено разбиране обвързва индивидуалната, респ. и социалната сигурност с достигането на състояние на гарантирана възможност за определено равнище на удовлетворяване на общественоприемлив кръг от човешки потребности във всякакви житейски ситуации, вкл. и обусловени от евентуалното настъпване на съпътстващите ежедневието рискове. Представяна по такъв начин, сигурността притежава ясно очертани икономически измерения. В условията на пазарна икономика, социалната несигурност на отделните индивиди се увеличава. Това извежда на преден план проблемите, свързани със сигурността на отделните личности, чието решаване до голяма степен е от компетенцията на застрахователните, пенсинноосигурителните и здравноосигурителните дружества. A widespread understanding connects the individual and social security by reaching the condition of guaranteed opportunity for meeting the certain level of social human needs in all life situations. Needs, determined by the possible occurrence of daily attendant risks. Presented in such a way, this security has distinct economic dimensions. In a market economy, social insecurity of individuals increases. This highlights the problems associated with the security of individuals Solving these problems is largely matter of insurance companies, and also pension and health insurance companies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2312
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
20-statia-2012.pdf 171.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов