ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ”

DLib Repository

ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ”

Show full item record

Title: ИЗСЛЕДВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЪДЕЩО РАЗВИТИЕ НА МАГИСТЪРСКОТО ОБУЧЕНИЕ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА В СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ “Д. А. ЦЕНОВ”
Author: Чиприянов, Михаил; Асенов, Анатолий; Стоянов, Ивайло; Стоянова, Станислава; Данаилова, Красимира; Стоянов, Мирчо; Пачев, Йордан; Chipriyanov, Michail; Assenov, Anatoly; Stoyanov, Ivaylo; Stoyanova, Stanislava; Danailova, Krasimira; Stoyanov, Mircho; Pachev, Yordan
Abstract: Водещата цел на проекта е проучването на възможностите за бъдещото развитие на магистърското обучение в дистанционна форма в Стопанска академия „Д.А. Ценов”. За постигането на това се извършва следното: формиране на ясна картина за търсенето на кадри с висша квалификация; откриване на възможности за повишаване качеството на елементите на образователния процес; съставяне на предложения за бъдещо развитие и усъвършенстване на уеб-базираната система за обучение VJL; дефиниране на визия за пазарно поведение на СА „Д.А. Ценов” по отношение на обучението за ОКС „Магистър”, дистанционна форма. The main objective of the project is the research of the possibilities about the future development of the Distance Learning for Master Degree Qualification in D. A. Tsenov Academy of Economics. To achieve this, proceed as follows: forming a clear picture of the demand of university qualification staff; identify opportunities for improving the quality of the elements of the educational process; drawing up proposals for future development and improvement of the Web-based learning system VJL; defining the vision for market behavior of D. A. Tsenov Academy of Economics in terms of Distance Learning for Master Degree Qualification.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2313
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
22-statia-2012.pdf 259.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов