ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – СЪВРЕМЕННОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

DLib Repository

ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – СЪВРЕМЕННОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА

Show full item record

Title: ВЪЗОБНОВЯЕМИТЕ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ – СЪВРЕМЕННОТО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД БЪЛГАРСКАТА ЕНЕРГЕТИКА
Author: Денева, Анета; Сирашки, Георги; Сирашки, Христо; Спасовски, Цанко; Deneva, Aneta; Sirashky, Georgi; Sirashky, Hristo; Spasovsky, Tsanko; Angelova, Rumyana; Ангелова, Румяна
Abstract: Енергетиката е един от най-големите съвременни замърсители на окол-ната среда. Особено висок дял в това отношение се пада на процесите, свързани с изгарянето на класическите горива – въглища, нефт и нефтопродукти, газ. Всичко това, както и ограничеността на тези природни ресурси наложи търсе-нето на нови източници и средства за производството на електроенергия. Едно от най-важните направления за преодоляване на ограничеността на суровините и екологизация на енергопроизводството е свързано с използването на възобно-вяемите енергийни източници – ВЕИ. Тези източници се разглеждат като осно-вен фактор за преминаване към ниско въглеродни икономики, осигуряване на сигурност на енергийните доставки, развитие на нови високотехнологични производства и осигуряване на т.н. „зелен растеж”. Energy is one of the largest contemporary environmental contaminants. Particularly high share in this regard lies with the processes associated with the burning of traditional fuels – coal, oil, gas. All this and limitations of these natural resources required the search for new sources and means to produce electricity. One of the most important aspects of energy production and to overcome the scarcity of raw materials is associated with the use of renewable energy sources. These sources are regarded as key to switch to low carbon economies, ensuring security of energy supply, development of new high-tech industries and providing so-called “Green growth”.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2314
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
24-statia-2012.pdf 319.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов