ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК В БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ

DLib Repository

ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК В БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ

Show full item record

Title: ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИЯ РИСК В БЪЛГАРСКИТЕ КОМПАНИИ
Author: Богданова, Маргарита; Парашкевова, Евелина; Bogdanova, Margarita; Parashkevova, Evelina
Abstract: В статията са разгледани теоретичните постановки, свързани с управлението на организационния риск в компаниите. Акцентът е поставен върху възможностите за оптимизиране и повишаване на ефективността на риск мениджмънта в бизнес структурите. Управлението на риска е интерпретирано от гледна точка на онези вътрешни и външни заплахи пред организациите, които съществено застрашават постигането на фирмените цели и възпрепятстват устойчивото развитие на компаниите. На кратко са представени резултатите от проведено проучване на практиката по управление на риска в български фирми и са изведени насоки за подобряване на този процес. Внедрявайки тези стандарти за управление, бизнес организациите получават практически резултати във вид на непрекъснато подобрение. The article deals with theories related to organizational risk management in companies. Emphasis is placed on opportunities for streamlining and improving the effectiveness of risk management in business structures. Risk management is interpreted in terms of those internal and external threats to organizations that significantly jeopardize the achievement of company goals and hamper sustainable development of companies. The results of study of the practice of risk management in the Bulgarian companies are out guidelines for improving the process. Implementing the standards governing such businesses get practical results in the form of continuous improvement.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2316
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
27-statia-2012.pdf 235.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов