ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

DLib Repository

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО

Show full item record

Title: ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА В КЛОН НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДРУЖЕСТВО
Author: Атанасова, Христина; Atanasova, Hristina
Abstract: Една от най-често използваните форми за извършване на застрахователна дейност на територията на Р България е учредяването на клон. Откриването на клон е възможност. То е право на застраховател със седалище от държава-членка, но е задължение на застраховател от трета държава. Това означава, че застрахователят от държава-членка може да използва и някоя от другите възможности за извършване на застрахователна дейност, докато застрахователят от трета държава може да извършва застраховане и презастраховане само след вписването на клон в търговския регистър, съобразно разпоредбите на Търговския закон. Именно тези различни възможности насочиха интереса на автора към избраната тема. Основната цел, която се преследва в предложения проект е да се проследи историческото развитие на нормативната уредба относно възможностите за извършване на застрахователна дейност у нас; да се даде юридическа характеристика на клона на застраховател и да се направи съпоставка между застраховател от държава-членка на ЕС и застраховател от трета държава. One of the most commonly used forms for insurance activity in Bulgaria is the establishment of a branch. The opening of a branch is possible. It is the right of an insurer domiciled in a Member State but is an obligation of the insurer from a third country. This means that the insurer from a Member State may use any of the other options for conducting insurance business as an insurer of a third country may conduct insurance and reinsurance only after the branch in the commercial register under the provisions of the Commerce Act. It is these different options directed to the author's interest in the chosen topic. The main objective pursued in the proposed project is to trace the historical development of regulations about how to conduct insurance business in the country, to give a legal description of the branch of the insurer and to compare between insurers in a Member State of EU and an insurer from a third country.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2319
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
33-statia-2012.pdf 165.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов