ОРГАНИЗАЦИОННИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ КОНТРОЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ОРГАНИЗАЦИОННИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ КОНТРОЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ОРГАНИЗАЦИОННИ, МЕТОДИЧЕСКИ И ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО НА ФИНАНСОВИТЕ КОНТРОЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Author: Крумов, Крум; Димитров, Пенко; Костова, Силвия; Krumov, Krum; Dimitrov, Penko; Kostova, Silviya
Abstract: Публичните финанси в Република България са обект на контрол от страна на няколко институции. Единството на обекта предполага прилагането на сходни методики. Общите обекти и методики е основание за осъществяване на координация и взаимодействие между контролните органи. За целта е необходимо между тях да се изградят взаимни връзки и да се координират контролните им процедури. Проучванията, направени във връзка с проекта покават, че независимо от сключените договори между контролните институции, на практика сътрудничеството между тях е на ниско равнище. Проблемите се дължат на слабия обмен на информация преди започване на контролни операции, поради което се дублират дейности, осъществявани в едни и същи обекти. Сравнително малко се използват резултатите от вътрешния одит. Ниското равнище на координация и взаимодействие повишава разходите за финансов контрол в публичния сектор и понижава неговата ефективност. Възниква необходимостта от нов начин за комуникация между финансовите контролни органи. Реорганизация следва да има както в нормативен, така и в организационен аспект. Тя се свързва с промяна на отношението между институциите и е предпоставка за подобряване на връзките между тях.The public finances in the Republic of Bulgaria are controlled from the several institutions. The unity of the object suggests to apply similar methods. The general objects and methodology is the basis for coordination and cooperation between control authorities. It is also necessary between them to develop interconnection and they coordinate their control procedures. The studies done in relation to the project showed that despite the contracts between the control institutions, in practice cooperation between them is low. The problems are due to low information exchange before they start control operations and therefore they duplicate activities performed in the same sites. The results of the internal audits are used omparatively little. The low level of the coordination and the interaction increases the cost of the financial control in public sector and reduces its effectiveness. It is occurs necessity of a new way of communication between financial supervisory authorities. The reorganization should be both the legal and the organizational aspects. It is associated with change attitudes between the institutions and it is a prerequisite for improving the links between them.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2320
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
34-statia-2012.pdf 224.3Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов