КРИТЕРИИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА КОНТРОЛНА ДЛЪЖНОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

DLib Repository

КРИТЕРИИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА КОНТРОЛНА ДЛЪЖНОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА

Show full item record

Title: КРИТЕРИИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА КОНТРОЛНА ДЛЪЖНОСТ И СЪОТВЕТСТВИЕ С ОБУЧЕНИЕТО ПО КОНТРОЛ В БЪЛГАРСКИТЕ ВИСШИ УЧИЛИЩА
Author: Стойкова, Пепа; Stoykova, Pepa
Abstract: Изследването на спецификите в проявлението на контролните професии дава възможност да се установи дали съответства обучението по контрол с изискванията за постъпване на работа в контролните институции. Въз основа на класификация и систематизация на теоретичните познания за контролната дейност и сравняването им с нормативните изисквания за практическата реализация на контролните кадри могат да се направят изводи за усъвършенстване теоретичната подготовка на бъдещите контролни специалисти. Подготовката на студенти, които са бъдещите контролни органи, изисква да се познават спецификите на образователните и квалификационни институции, в които ще реализират трудовите си функции. Настоящето изследване се основава на сравнителен анализ на нормативната уредба, съдържаща конкретните правни разпоредби, отнасящи се до степента на образование и квалификация, знания, професионални и лични умения. Изследването на критериите е съществено не само поради необходимостта да се отговори на законовите изисквания на приемащите работодателски организации, но и поради евентуалната обратна връзка между теорията и практиката. Когато образователните институции подготвят на по-високо ниво обучаемите лица, при реализиране на потенциала си те могат да приложат в практиката новаторски тези, методи, теоретични варианти на малко познати и недоизследвани(понякога непопулярни) чуждестранни и местни практики. Целта е повишаване полезността на знанията, които се преподават и приложимостта на теорията в практиката. Examination of the specifics in the manifestation of controlling jobs enables professionals to determine whether the control training complies with the control requirements for employment in the respective controlling institutions. On the basis of classification and systematization of theoretical knowledge of controlling activities and their comparison with the statutory requirements for the practical realization of the controlling staff conclusions can be drawn for improving the theoretical preparation of controlling specialists. The preparation of students, who are the future controlling specialists, requires knowledge of the specifics of the educational and training institutions, in which they will perform their work functions. This research is based on a comparative analysis of legislation containing specific legal standards related to the level of education and training, knowledge, professional and personal skills. The study of the criteria is essential not only because of the necessity to meet the legal requirements of host employers' organizations, but also because of possible feedback between theory and practice. When educational institutions prepare high-level trainees , trainees can show their potential by putting into practice innovative methods, theses, theoretical options and little-known and under-researched (sometimes unpopular) foreign and local practices. The aim is to increase the usefulness of knowledge that is taught and the applicability of the theory in practice.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2322
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
37-statia-2012.pdf 259.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов