СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ „АНТИБЕДНОСТ” В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

DSpace/Manakin хранилище

СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ „АНТИБЕДНОСТ” В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЪВРЕМЕННИ ИЗМЕРЕНИЯ НА ПРИЛАГАНИТЕ ПОЛИТИКИ И СТРАТЕГИИ „АНТИБЕДНОСТ” В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН МОДЕЛ
Автор: Георгиев, Никола; Ангелова, Поля; Пантелеева, Силвия; Чонова, Румяна; Нинов, Николай; Georgiev, Nikola; Angelova, Polia; Panteleeva, Silviya; Chonova, Rumiana; Ninov, Nikolay
Резюме: В настоящата публикация са разгледани, някои основни проблеми залегнали в разработения проект. Доколко обема позволява засегнати са основните теоретико-концептуални основи на бедността, видовете и функциите и. Акцентът се поставя най вече върху гъвкавостта на трудовия пазар, на икономическата активност и заетост. Обосновани са регионите с най-висока бедност в страната.Разкриват се най-търсените и прилагани програми и мерки за заетост в регионите с най-висока безработица и се акцентира върху тяхната ефективност. Въз основа на мненията на специалистите, занимаващи се с разглежданите проблеми от областите с високо равнище на бедност са направени критични бележки относно ефективността на тяхното използване. Същевременно се поставят и разглеждат проблемите на политиката на социалното подпомагане за намаляване на бедността като се открояват програмите за гарантиран минимален доход и целевото енергийно регулиране с цел снижаване равнището на бедност в най-бедните региони. Some fundamental problems underlined in the project are discussed. In so far as the volume allows, the basic theoretical and conceptual foundations of poverty its functions and types are affected. The focus is primarily on labor market flexibility, on economic activity and employment. The regions with the highest poverty in the country are justified. The most sought and implemented programs and measures for employment with the regions with the highest unemployment rates are disclosed. The emphasis is placed on their effectiveness. Based on the opinions of specialists dealing with the problems of areas with high level of poverty, some critical remarks about the effectiveness of their use are made. At the same time, policy problems of social assistance for poverty reduction are placed and processed. Programs for guaranteed minimum income and target energy assistance carried out to reduce poverty in the poorest regions are highlighted.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2323
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
18-2009-statia-2011.pdf 225.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов