ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ МАРКЕТИНГОВАТА ДЕЙНОСТ В БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ – СЪСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМИ И РЕШЕНИЯ
Автор: Марчевски, Иван; Григорова, Ваня; Marchevski, Ivan; Grigorova, Vanya
Резюме: През последното десетилетие в чуждоезичната икономическа литература и по-рядко в български издания все по-голямо разпространение имат научните публикации, които са фокусирани върху т.нар. управление по резултати (performance management) и в частност върху подходите, моделите и измерителите за комплексно оценяване на резултатите от дейността. Постоянно нараства и броят на проучванията, които имат за цел да установят степента на разпространение на подобни практики във фирмите от различни държави. Данните от направените проучвания доказват, че при оценяване на резултатите от дейността фирмите предпочитат комплексния подход и са убедени в ползата от него. Проектът се разработи в подкрепа на икономическите изследвания в недостатъчно проучената зона, свързана с възможността за използване на комплексен подход при оценка на резултатите от маркетинговата дейност като едно от функционалните направления на фирмената дейност. Работата на екипа се основава на презумпцията, че маркетинговата дейност трябва да се оценява в контекста на нейния принос в изпълнението на тактическите и стратегическите цели на организацията. На тази основа са направени проучванията на състоянието на измерването на резултатите от маркетинговата дейност в средни и големи български организации. Over the last decade, foreign economic literature and, to a smaller degree, economic journals in Bulgarian abound in scientific publications that focus on performance management, in particular on the approaches, models, and evaluators applied in the complex evaluation of performance results. A growing number of surveys aim to determine the extent to which such practices have become popular among companies in different countries. Data collected during these surveys reveal that nowadays companies readily apply the complex approach in the evaluation of their performance and are confident in its many benefits. This project has been designed to promote economic research in a sphere which has not been fully examined so far, i.e. the opportunity to apply the complex approach in evaluating marketing activity results as a functional dimension of company performance. The work of the team has been based on the assumption that marketing activities should be evaluated within the context of their input in the accomplishment of corporate strategic goals. Accordingly, the evaluation of marketing activities results in small and medium-sized Bulgarian organizations was based on the same assumption.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2328
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
19-2010-statia-2011.pdf 290.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов