ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ В ТУРИЗМА

DSpace/Manakin хранилище

ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ В ТУРИЗМА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ТЕОРЕТИЧНИ И ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА КЛЪСТЕРНИЯ МОДЕЛ В ТУРИЗМА
Автор: Божинова, Марияна; Христова, Венета; Иванова, Петя; Bozhinova, Mariana; Hristova, Veneta; Ivanova, Petia
Резюме: Развитието на процесите по формиране и функциониране на български клъстери е в първоначалната си фаза. Силно подкрепяни от държавата тези сто-пански формирования бързо увеличиха броя си. Същевременно излизат на пре-ден план такива въпроси като: „Колко би трябвало да са реално работещите клъстери в икономиката ни?”, „В кои сектори следва да се упражнява въздейст-вие в посока подкрепа на клъстерите?”, „Наистина ли гроздовете от предприя-тия са удачния модел за конкурентоспособна икономика?” и т.н. Отговорите на тези и други свързани с клъстерите въпроси тепърва предстои да се получават. Факт е, че в световната практика такива образувания са реализирали, реализират и вероятно ще дават много добри икономически и социални резултати, водещи включените в тях предприятия и районите, в които оперират, към стопански просперитет. Настоящото проектно проучване е продължение на няколко предходни изследвания, касаещи клъстерите от една страна и туризма от друга. Той идва да посрещне научната „точка на пресичане” на два изследователски екипа – от катедра „Индустриален бизнес и предприемачество” и от „Търговски бизнес”. Натрупаните в резултат от реализацията на проекта данни индикират множество разнопосочни процеси в сферата на клъстерирането в най-атрактивния икономически сектор на България – туризма. Те обещават „интересни времена” както за лицата в клъстерите, така и за изготвящите политики спрямо тях. Developments in the formation and functioning of the Bulgarian clusters are in its initial phase. Strongly supported by the state these business units increased rapidly in number. However, such issues arise as: "How clusters should be actually working in our economy?", "In which sectors should be exercised influence in the direction of support clusters?" "Really bunches of companies are suitable model a competitive economy?" etc. The answers to these and other issues related to cluster will be received in the future. The fact is that in world practice, such entities are carried out, realized and will likely give very good economic and social outcomes, leading included enterprises and regions in which they operate, to economic prosperity. This project is a continuation of several previous studies concerning clusters on one side and tourism on the other. It comes to meet the scientific "intersection" of two research teams – those from the Departments of Industrial Business and Entrepreneurship and Commercial Business. Data collected by the project indicate many diverse processes in the field of clustering in the most attractive economic sectors in Bulgaria - tourism. They promise "interesting times" for those in clusters and for the policy-makers.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2331
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
23-2009-statia-2011.pdf 498.3Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов