GLOBAL ECONOMIC CRISIS

DLib Repository

GLOBAL ECONOMIC CRISIS

Show full item record

Title: GLOBAL ECONOMIC CRISIS
Author: Ergin, Azis; Zhivkova, Daniela; Tinkova, Daniela; Ергин, Азис; Живкова, Даниела; Тинкова, Даниела
Abstract: The presented work is focused on the Global Economic Crisis. The first part is centered on how the Global Financial Crisis happened together with a lot of explanations. There are also facts on how the Global Crisis of Bulgaria. The second part of this study is comprised of what kind of measures we have to take in order to overcome the crisis. Infrastructure is insisted on as a factor for economic growth; how to support large companies, small and medium businesses which are in difficulty; how we can reduce unemployment; support the first work experience; state subsidies and promote innovations. The study is concluded by reflections on the next crisis – the energy crisis, and what the world must do in order to solve this problem and reach sustainable development.Представеният доклад е фокусиран върху глобалната икономи-ческа криза. Първата част е съсредоточена върху развитието на световната фи-нансова криза, заедно с много обяснителни бележки. Представени са и факти за влиянието на световната криза върху България. Във втората част на това из-следване се отбелязват мерките, които трябва да се вземат с цел да се преодолее кризата. Инфраструктурата е наложил се фактор за икономически растеж - как да се подпомогнат големите компании, малките и средни предприятия, които са в затруднение: как може да се намали безработицата; да се подкрепи първона-чалното придобиване на трудов стаж, държавните субсидии, както и насърча-ване на иновациите. В заключението на проучването са представени разсъждения относно следващата криза - енергийната криза, и какво човечеството трябва да направи, за да се реши този проблем и да се постигне устойчиво развитие.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2335
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
01-ss-2013.pdf 468.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов