Трансграничното сътрудничество на балканските страни

DLib Repository

Трансграничното сътрудничество на балканските страни

Show full item record

Title: Трансграничното сътрудничество на балканските страни
Author: ДИМИТРОВ, МИТКО; ТОТЕВ, СТОЯН; DIMITROV, М.; TOTEV, ST.
Abstract: Статията разглежда ролята, перспективите и политиките на трансграничното сътрудничество в граничните региони на балканските страни. Основната цел е да се изведат причините, поради които трансграничното сътрудничество между предприятията може да се приема за „оптимална” политика при балканските страни. Особено внимание е отделено на ролята на малките и средни предприятия при тези процеси. Възможностите за развитие на взаимноизгодни трансгранични отношения са представени на основата на информация, получена от различни изследвания.1 Дискутира се потенциалът и бариерите за развитие на трансгранични отношения, както и степента на готовност на институциите да подпомогнат регионалното и трансгранично сътрудничество. Представени са някои аспекти на делокализационните процеси към граничните райони.2 Накрая се правят някои обобщения и се визират възможните перспективите за развитие. The article examines the role, prospects and policies of the transboundary cooperation in the Balkan countries border regions. The main goal is to define the reasons due to which the transboundary cooperation between the enterprises can be considered as an „optimal” policy for the Balkan countries. Particular attention is paid to the role of the small and medium sized enterprises in these processes. The opportunities for development of mutually-beneficial transboundary relations are presented based on information obtained by different studies3. The potential and the barriers for the development of the transboundary relations are discussed, as well as the degree of institutions’ readiness to support the regional and transboundary cooperation. Some aspects of the delocalization processes near the border regions are presented4. Some generalizations are made at the end of the article and feasible prospects for development are envisaged.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2345
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
5_splitNSA_2_2009.swf 115.1Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов