„СПЕСТЯВАНЕ” ЧРЕЗ РИСКОВО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

DLib Repository

„СПЕСТЯВАНЕ” ЧРЕЗ РИСКОВО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ

Show full item record

Title: „СПЕСТЯВАНЕ” ЧРЕЗ РИСКОВО ЖИВОТОЗАСТРАХОВАНЕ
Author: Ерусалимов, Румен; EROUSALIMOV, R.
Abstract: На българския застрахователен пазар се предлагат различни видове животозастраховки. Някои от тях биват именувани като „Спестовни застраховки”, други като „Рискови застраховки”. Общите условия, по въпросните застрахователни продукти, показват, че под спестовност застрахователните дружества разбират плащане на застрахователната сума по договора, при преживяване на застрахователния срок от страна на застрахованото лице. Рисковото покритие, по същите тези условия, включва възможността за смърт, временна или трайна неработоспособ- ност. Оттук произлизат и някои заблуди относно характера на животозастраховането. Масово се счита, че спестовността, извършвана чрез животозастраховка, е индивидуално дело, като всеки застрахован спестява в обособена за него сметка. Твърди се също, че спестовността в животозастраховането обхваща само застраховките, при които застрахователите се ангажират с плащане на застрахователната сума при преживяване срока на застраховката. Поради изброените причини, основната цел на изложението е да покаже същността и особеностите на спестовния процес в животозастраховането. В него е разгледана и обоснована необходимостта от спестяване в животозастраховането. Нагледно с примери се показват пред- поставките за спестяване в животозастраховането, а именно: - неговият дългосрочен характер и - еднаквооставащата за целия срок на застрахователния договор застрахователна премия. Достига се до извода, че спестяването в животозастраховането е от особен характер. То е свързано с покриване на бъдещи задължения във връзка с поетите от застрахователя отговорности. Затова спестяване се прави при всички животозастраховки, които са сключени за срок по- голям от една година, и премията, която трябва да плащат застрахованите, е изчислена като средна еднаквооставаща за целия период. Така спестяване се извършва и при рисковите застраховки, при които застрахователите не покриват събитието „преживяване срока на застрахователния договор”. The Bulgarian insurance market is offering different types of life insurances. Some of them are named as "Savings insurance, others as"Risk insurance”. The general conditions of these insurance products show the insurance companies understand that thrift means payment of the sum insured under the contract, when the insured person outlives the insurance period estimated-payment form. This is meant to achieve an optimum dependency between the deal’s contracted parameters and the adequacy of the payment form applied for execution. The cumulating of the above mentioned factors for foreign trade stability determines the dominant position of the documentary letter of credit in international transactions. Hence the scientific research gravitates around the quintessence between the immanent characteristics of the letter of credit and its reason over the trading positions, respectively the financial status of the subcontractors in the transboundary calculations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2347
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
14_splitNSA_2_2009.swf 164.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов