ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ДЪЛГ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2010 Г.

DLib Repository

ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ДЪЛГ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2010 Г.

Show full item record

Title: ФАКТОРНИ ВЛИЯНИЯ НА ДЪРЖАВНИЯ И НАЦИОНАЛНИЯ ДЪЛГ ВЪРХУ БРУТНИЯ ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ НА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2000-2010 Г.
Author: Николов, Николай; Ангелов, Петко; Nikolov, Nikolay; Angelov, Petko
Abstract: В настоящата статия се изследват сложните и динамични връзки, съществуващи между основни макроикономически показатели и факторите, явяващи се основни за тяхното формиране. Предмет на изследване са основните макроикономически фактори, въздействащи върху равнището и динамиката на БВП. Формулираните изводи засягат структурата и динамиката на държавните дългови компоненти, както и извеждането на формален регресионен модел, описващ въздействието на основни макроикономически фактори върху равнището на БВП. Изследването дава възможност да се проведе и допълнителен анализ, обвързан с основните стратегически финансови цели, стоящи пред Република България в контекста на нейното пълноправно членство в Европейския съюз. The following article is dedicated on research of complicated and dynamical connections, which are exist between main macro economical indicators and factors, which are fundamental for their consistence. As a subject of this research are acting main macro economical factors, which are causing their effect on the level and dynamics of GDP. Overall summaries are concerning structure and dynamics of public debt components and also reveals regression model, which describes the impact of main macro economical factors on the level of GDP. Base on this there is a given opportunity for conducting a further analysis and researches, connected with main strategic and financial goals, which are laid ahead on the future Bulgarian development concerning its fully functional participation in EU.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2348
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
50-statia-2012.pdf 294.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов