МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРИАДАТА «ДОХОДИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ - ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ» ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ

DLib Repository

МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРИАДАТА «ДОХОДИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ - ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ» ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ

Show full item record

Title: МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА ТРИАДАТА «ДОХОДИ – ПОТРЕБЛЕНИЕ - ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ» ПО ДЕЦИЛНИ ГРУПИ
Author: Цанова, Стела; Цанова, Цветелина; Tsanova, Stella; Tsanova, Tsvetelina
Abstract: Разполагаемият доход на домакинствата и покупателната способност на населението са в основата на икономическото развитие на всяка държава. В икономическата теория има различни становища относно ролята на потреблението и спестяването спрямо икономическия растеж. Потреблението стимулира пряко производството и допринася за икономическия подем в близък план. Спестяванията на домакинствата служат като средство за бъдещо потребление и са източник на инвестиции в икономиката, т.е. те са източник на дългосрочен икономически растеж. Настоящото изследване се основава на две работни хипотези, определени от връзката доходи/икономическо развитие: нарастването на потреблението и/или увеличаването на спестяванията водят до икономически растеж; каква част от своите доходи домакинствата използват за потребление/спестяване в зависимост от разполагаемия си доход по децилни групи и как това се отразява върху икономическото развитие. Household disposable income and purchasing power are the basis for economic development of each country. In economic theory there are different opinions on the role ofconsumption and saving to economic growth. Consumption stimulate production directly and contributes to economic progress in the near term. Household savings serve as a tool for future use and source of investment in the economy, ie they are a source ofeconomic growth. This study is based on two working hypotheses defined by the relation income/economic development: the growth in consumption and/or increased savings lead to economicgrowth, how much of your income households use for consumption/savings depending onyour disposable income by decile groups and how it affects economic development.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2350
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
51-statia-2012.pdf 325.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов