ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

DLib Repository

ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ

Show full item record

Title: ФИНАНСОВО-ПРАВНИ АСПЕКТИ НА ДОКУМЕНТАРНИЯ АКРЕДИТИВ ВЪВ ВЪНШНАТА ТЪРГОВИЯ
Author: ПАПАЗОВ, ИГНАТ; PAPAZOV, I.
Abstract: Специфичен детерминатив на банковото външнотърговско посредничество са валутните рискове, нормативно установените в националните правни системи търговски и разрешителни режими и обусловеният от тях избор на конкретна разчетно – платежна форма. В този контекст се цели постигане на оптимална зависимост между договорните параметри на сделката и адекватността на приложената за изпълнението им разплащателна форма. Именно кумулацията на визираните фактори за външнотърговски стабилитет определя доминантната позиция на документарния акредитив в международните транзакции. Оттук и научното изследване гравитира около квинтесенцията между иманентните характеристики на акредитива и резона му върху търговските позиции, респ. финансовия статус на котнрагентите в трансграничните разчети. A perquisite for the foreign trade bank mediation are the foreign exchange risks, the commercial and permissive regulations that are statutory in the national legal systems, and the choice they conditioned for a specific estimated-payment form. This is meant to achieve an optimum dependency between the deal’s contracted parameters and the adequacy of the payment form applied for execution. The cumulating of the above mentioned factors for foreign trade stability determines the dominant position of the documentary letter of credit in international transactions. Hence the scientific research gravitates around the quintessence between the immanent characteristics of the letter of credit and its reason over the trading positions, respectively the financial status of the subcontractors in the transboundary calculations.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2351
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
43_splitNSA_2_2009.swf 167.2Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов