ОПТИМИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2011) – ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

DLib Repository

ОПТИМИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2011) – ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА

Show full item record

Title: ОПТИМИЗАЦИЯ НА КАПИТАЛОВАТА СТРУКТУРА НА ФИРМИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2011) – ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА
Author: Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey
Abstract: Настоящето изследване си поставя за цел да апробира възможна технология за оптимизиране на капиталовата структура на българските фирми върху основата на емпирични данни към 2011 г. Студията е опит за доразвитие на изследванията в областта на капиталовия мениджмънт в български условия. Реализираната мащабна декапитализация на Българската фондова борса след 2008 г. поставя пред финансовия мениджмънт нови, завишени изисквания при конструирането на първични публични предлагания и поддържане на стойността на акциите на нива, атрактивни за институционалните инвеститори. Емпиричните резултати потвърждават хипотезата за наличие на приложима за българските условия технология за оптимизация на капиталовата структура на фирмите в България. The current survey aims to develop a technology for optimization of the capital structure of the Bulgarian firms based on empirical data in 2011. The study is an attempt to enlarge the researches in the field of the capital management under Bulgarian conditions. The resulted massive decapitalization of the Bulgarian stock exchange after 2008 introduce new, increased requirements towards the financial management in both tasks, firstly, in the construction of IPO’s, and secondly, in keeping the value of the company’s shares on levels, attractive for the institutional investors. The empirical results confirm the hypotheses for the existence of an applicable for the Bulgarian conditions technology for optimization of the capital structure of the Bulgarian firms.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2354
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2012_47_82.pdf 1.502Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов