ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ФИРМА, ПОРОДЕНИ ОТ ПРОМЯНА НА БИЗНЕС СРЕДАТА

DSpace/Manakin хранилище

ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ФИРМА, ПОРОДЕНИ ОТ ПРОМЯНА НА БИЗНЕС СРЕДАТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОЦЕНКА НА НЕОБХОДИМИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА НА ФИРМА, ПОРОДЕНИ ОТ ПРОМЯНА НА БИЗНЕС СРЕДАТА
Автор: КИСИМОВ, ВАЛЕНТИН; KISIMOV, V.
Резюме: В света все по-рядко се създават информационни системи за фирми/организации, започвайки от нула – от състояние на пълно отсъствие на всякакви предварителни ИКТ системи. Множеството описани в лите- ратурата методологии за проектиране на информационни системи се отнасят за новосъздаващи се такива. Най-често срещан случай е, когато съществува информационна система, на която трябва да се направят някакви изменения в резултат на ново постъпили изменения в бизнес средата на фирмата, за която е изградена информационната система. Това налага да съществува бизнес гъвкавостта, изискваща съответна гъвкава поддръжка от информационните и комуникационни технологии (ИКТ). В световната литературата и практика съществува понятието „тотална цена на опериране” (Total Cost of Ownership - TCO), която е финансов измерител за оценка на директната и индиректна цена на една услуга в информационна система. Независимо че се използва в много индустрии, освен ИКТ, тази единица е комплексна оценка, измерима в цената на съществуване и работа на дадена услуга. Това е цената която се осчетоводява. Съществуват обаче и други параметри, свързани с въвеждането на нови функции в една информационна система, които не се включват в ТСО, такива като „Време за излизане на пазара”; „Усилия, свързани със създаване на човешкия потенциал на фирмата/организа цията”; „Социални ангажименти към съществуващия персонал (как да се използва наличния персонал, а не да се уволнява част от него и да се приличат нови хора)”; „Конкурентно предимство”; „Създаване на капацитет на фирмата/организацията”. Отчитайки тези възможни, в настоящото изследване се въвежда показателят „Комплексно изменение”. Този показател представлява резултата от въвеждане на всяко отделно изменение (бизнес и ИКТ), породено от промени в бизнес средата, в която работи фирмата/организацията. Този показател може да се прилага на два етапа - преди въвеждането на бизнес изменението и след направеното въвеждане на изменението. „Комплексното изменение” представлява изменение в бизнес стратегията, в бизнес полиси, в бизнес процесите, а също така и промени във всички компоненти на ИКТ архитектурата, където е необходимо. За количествена оценка на показателя „Комплексно изменение” са разработени 4 параметри, описващи какви биха били (или какви са) резултатите от прилагането на съответното изменение: „Човешки ресур си (нужни както за бизнес измененията, така и за измененията в информационната система)”; „ИКТ ресурси”; „Времетраене на въвеждането на изменението”; „Цена на изменението”. За всеки параметър са предложени мерни единици. Предложен е подход за детайлизиране на всеки един от тези параметри, за да може да се осъществи динамизъм на оценката в зависимост от конкретните икономически и технически условия. Information systems for companies/organizations are created ever more rarely in the world, starting from scratch - from a state of complete absence of any prior ICT systems. Numerous methodologies described in the specialized literature about designing information systems are related to the newly created ones. The most common case is when there is an information system, which should undergo some alterations as a result of new changes entering into the business environment of the company, the information system is built for. This necessitates the existence of business flexibility requiring the appropriate/flexible support from the information and communication technology (ICT). The term „Total Cost of Ownership –(TCO) exists in the world literature and in practice, and it is a financial measure to evaluate the direct and indirect cost of a service in the information system. Although it is used in many industries, besides ICT, this unit is a comprehensive assessment, measurable in the price of existence and operation of a given service. This is the price that is registered. However, there are other parameters related to the introduction of new functions into one information system, which are not included in the TCO, such as „Time needed for entering the market”; „Efforts related to creating human potential of the company/organization”; „Social commitments to existing staff (how to use the existing staff and not to dismiss part of it and to enlist new people)”; „Competitive advantage”, „Creating the capacity of the company/organization”. Having in mind these considerations, the "Comprehensive alteration” indicator is introduced in this research. This indicator represents the result of the introduction of each alteration (business and ICT), due to changes in the business environment in which a company/organization operates. This indicator can be implemented in two stages - before the introduction of the business alteration and after the alteration introduction is made. „The comprehensive alteration” represents an alteration in the business strategy, business policy, business processes, as well as changes in all components of the ICT architecture, where necessary. Four parameters are developed for the quantitative evaluation of the „Comprehensive alteration” indicator, describing what would be (or what are) the results of applying the relevant alteration: „Human resources (needed or both the business alterations as well as for the changes in the information system)”; „ICT resources”; „Duration of alteration’s introduction”; „Price of the alteration”. A set of measures are suggested for each parameter. An approach to detail each of these parameters is suggested, so that dynamism of the valuation can be achieved depending on the concrete economic and technical conditions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2363
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
16_splitNSA_3_2009.swf 346.6Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов