ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОФИЛИ НА МУЛТИПЛИКАТОРИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

DLib Repository

ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОФИЛИ НА МУЛТИПЛИКАТОРИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Show full item record

Title: ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОФИЛИ НА МУЛТИПЛИКАТОРИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Author: Георгиев, Драган Красимиров; Georgiev, Dragan Krasimirov
Abstract: Определянето на профила на мултипликаторите1 на финансовия резултат (IMP – Income multiplier profile) на дадено предприятие, дейност или звено в процеса на бюджетиране е популярен метод в областта на хотелиерството и ресторантьорството за изследване на влиянието на различни стойностно измерими ключови фактори върху финансовия резултат. Неговото традиционно приложение е свързано с определяне на бизнес ориентацията на изследваните обекти, анализ на рентабилността на продуктитe и услугите, оптимизиране на финансовия резултат, реализиране на счетоводни и контролни стратегии. В настоящата статия се представя модифициран подход за съставяне на система от стандартизирани профили, съобразно концепцията за анализ по центрове на отговорности по модела USALI2, като ключовите фактори са изведени от базисната алгебрична взаимовръзка „разходи-обем-печалба”. The determination of income multiplier profile (IMP) of an enterprise, activity or department in the budgeting process is a popular method in the field of hospitality to study the influence of different value measurable key factors on the financial result. Its traditional use is associated with determining the business orientation, analyzing the profitability of products and services in order to optimize the financial result, and implementation of accounting and control strategies. This paper presents a modified approach for establishing a system of standardized profiles, based on conception of responsibility centers under USALI, as key factors are derived from the basic algebraic relationship "cost-volume-profit".
URI: http://hdl.handle.net/10610/2364
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2015_27_43.pdf 415.2Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов