ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОФИЛИ НА МУЛТИПЛИКАТОРИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

DSpace/Manakin хранилище

ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОФИЛИ НА МУЛТИПЛИКАТОРИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИЗГОТВЯНЕ НА СИСТЕМА ОТ ПРОФИЛИ НА МУЛТИПЛИКАТОРИТЕ НА ФИНАНСОВИЯ РЕЗУЛТАТ В ХОТЕЛИЕРСТВОТО
Автор: Георгиев, Драган Красимиров; Georgiev, Dragan Krasimirov
Резюме: Определянето на профила на мултипликаторите1 на финансовия резултат (IMP – Income multiplier profile) на дадено предприятие, дейност или звено в процеса на бюджетиране е популярен метод в областта на хотелиерството и ресторантьорството за изследване на влиянието на различни стойностно измерими ключови фактори върху финансовия резултат. Неговото традиционно приложение е свързано с определяне на бизнес ориентацията на изследваните обекти, анализ на рентабилността на продуктитe и услугите, оптимизиране на финансовия резултат, реализиране на счетоводни и контролни стратегии. В настоящата статия се представя модифициран подход за съставяне на система от стандартизирани профили, съобразно концепцията за анализ по центрове на отговорности по модела USALI2, като ключовите фактори са изведени от базисната алгебрична взаимовръзка „разходи-обем-печалба”. The determination of income multiplier profile (IMP) of an enterprise, activity or department in the budgeting process is a popular method in the field of hospitality to study the influence of different value measurable key factors on the financial result. Its traditional use is associated with determining the business orientation, analyzing the profitability of products and services in order to optimize the financial result, and implementation of accounting and control strategies. This paper presents a modified approach for establishing a system of standardized profiles, based on conception of responsibility centers under USALI, as key factors are derived from the basic algebraic relationship "cost-volume-profit".
URI: http://hdl.handle.net/10610/2364
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2015_27_43.pdf 415.2Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов