ОТРАЖЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА КРИЗА ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ОТРАЖЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА КРИЗА ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ОТРАЖЕНИЕ НА СТОПАНСКАТА КРИЗА ВЪРХУ ФИНАНСОВИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА БАНКИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: ВЪТЕВ, ЖЕЛЬО; VATEV, ZH.
Abstract: В статията се изследва влиянието на финансовата криза върху доходността, печалбата и рентабилността на банковата система у нас. Разкрива се степента, в която кризата засяга финансовата устойчивост на банковия сектор, имайки предвид неговите крайни финансови резултати. При анализа е проучено състоянието и изменението на следните основни показатели: приходи и разходи, динамика на чистата печалба, лихвени приходи и разходи, други (нелихвени) приходи и разходи, чист лихвен доход, рентабилност на активите, рентабилност на собствения капитал и чист лихвен марж на системата. Резултатите от изследването показват, че икономическата криза се отразява сериозно върху ефективността на банковия сектор у нас. Всеки един от анализираните показатели еднозначно показва неблагоприятна насока към снижаване. Прави се изводът, че влошаването на печалбите и ентабилността е все още в допустими рамки, но ако тази тенденция се запази по-дълго, може да породи основания за сериозно безпокойство. The article investigates the impact of the financial crisis on the profitability, the profits and cost effectiveness of the banking system in our country. The extent to which the crisis affects the financial stability of the banking sector is revealed, taking into account its final financial results. During the analysis the situation and the changes of the following key indicators are examined: income and expenditure, dynamics of net profits, interest income and expenditure, other (non-interest) income and expenditure, net interest income, profitableness of assets, return on net assets and net interest system margin. The research results show that the economic crisis seriously affects the efficiency of the banking sector in our country. Each of the analyzed indicators clearly shows an unfavorable trend toward lowering. It is concluded that the deterioration of profits and profitableness is still within the acceptable limits, but if this trend continues for longer time it may have grounds for serious concern.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2366
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
24_splitNSA_3_2009.swf 585.8Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов