ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

DLib Repository

ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Show full item record

Title: ИНФОРМАЦИОННОТО ОБЩЕСТВО В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И БЪЛГАРИЯ - СЪСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ В ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ
Author: Маринова, Наталия; Marinova, Natalya
Abstract: Европейският съюз отдавна е осъзнал ролята на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) като основен фактор за по-висока конкурентоспособност и интегрираност на бизнес организациите от Стария континент в световната икономика. Понастоящем преходът към Информационно общество няма алтернатива. Въпрос на национален избор на всяка държава членка, в т.ч. и България, е не дали да се изгражда такова, а начинът и формите на неговата реализация. Развитието на Информационното общество е трансграничен и транснационален процес, в който отделните страни осъществяват своята национална политика. Темата на настоящата статия е изследване на законовата уредба, състоянието и тенденциите в развитието на европейското Информационно общество. Целта на разработката е изготвянето на сравнителен анализ на показателите, характеризиращи Информационното общество в Европа като цяло, и България в частност. За постигането на целта са използвани емпирични данни от Интернет сайтовете на Eurostat, Националния статистически институт и анкетно проучване с участие на автора. The European Union has long recognized the role of information and communication technologies (ICTs) as key factor to greater competitiveness and integration of business organizations of the continent into the global economy. Currently, the transition to the Information Society has no alternative. Matter of national choice of each Member State, including Bulgaria, is not whether to build such, but manner and forms of its realization. Development of Information Society is a cross-border and transnational process in which individual countries implement their national policies. The theme of this paper is to investigate legislation, condition and trends in European Information Society. The aim of the study is a comparative analysis of indicators characterizing the Information Society in Europe as a whole and Bulgaria in particular. An empirical data from the websites of Eurostat, National Statistical Institute and the survey with the participation of the author are used for achieving the objective.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2373
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2012_50_63.pdf 510.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов