ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

DLib Repository

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

Show full item record

Title: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ
Author: Мирчев, Александър; Вълканова, Мария; Mirchev, Alexander; Valkanova, Maria
Abstract: За целите на настоящата разработка е изследвана макрорамката на функциониране на българския туристически отрасъл. Оценяват се специфичните особености на функционалната среда на този отрасъл, свързани с инфраструктурата, персонала, маркетинга, сезонността и провежданата туристическа политика. Туризмът се разглежда като един от инструментите за постигане на стратегическите цели на икономическо развитие. Отрасълът се отличава с динамична структура, създаваща значителен дял от брутния вътрешен продукт на страната. Неговото развитие се свързва с привличането на нови туристически потоци и подобряването на качеството на предлагания туристически продукт с цел преодоляване предизвикателствата пред българската туристическата индустрия. For the purposes of this paper what has been studied is the macroeconomic framework of the functioning of the Bulgarian tourism industry. The specificities of the operating environment of this sector, infrastructure, personnel, marketing, seasonal and ongoing tourism policy have been evalnated. Tourism is seen as a tool to achieve the strategic goals of economic development. The industry is characterized by a dynamic structure that creates a significant share of the gross domestic product. Its development is associated with attracting new tourist flows and improving the quality of tourism product offerings to address challenges facing the Bulgarian tourism industry.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2375
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook2bul2012_94_99.pdf 162.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов