ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ТУРИСТИЧЕСКА ИНДУСТРИЯ
Автор: Мирчев, Александър; Вълканова, Мария; Mirchev, Alexander; Valkanova, Maria
Резюме: За целите на настоящата разработка е изследвана макрорамката на функциониране на българския туристически отрасъл. Оценяват се специфичните особености на функционалната среда на този отрасъл, свързани с инфраструктурата, персонала, маркетинга, сезонността и провежданата туристическа политика. Туризмът се разглежда като един от инструментите за постигане на стратегическите цели на икономическо развитие. Отрасълът се отличава с динамична структура, създаваща значителен дял от брутния вътрешен продукт на страната. Неговото развитие се свързва с привличането на нови туристически потоци и подобряването на качеството на предлагания туристически продукт с цел преодоляване предизвикателствата пред българската туристическата индустрия. For the purposes of this paper what has been studied is the macroeconomic framework of the functioning of the Bulgarian tourism industry. The specificities of the operating environment of this sector, infrastructure, personnel, marketing, seasonal and ongoing tourism policy have been evalnated. Tourism is seen as a tool to achieve the strategic goals of economic development. The industry is characterized by a dynamic structure that creates a significant share of the gross domestic product. Its development is associated with attracting new tourist flows and improving the quality of tourism product offerings to address challenges facing the Bulgarian tourism industry.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2375
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook2bul2012_94_99.pdf 162.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов