ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КРИЗИСНИТЕ ФАКТОРИ И ВИДОВЕ КРИЗИ

DLib Repository

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КРИЗИСНИТЕ ФАКТОРИ И ВИДОВЕ КРИЗИ

Show full item record

Title: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА КРИЗИСНИТЕ ФАКТОРИ И ВИДОВЕ КРИЗИ
Author: ПАРАШКЕВОВ, СТОЯН; PARASHKEVOV, ST.
Abstract: Кризата, започнала като ипотечна в САЩ през 2007 г., постепенно се превърна в глобална финансова, а сега е вече световна икономическа. 2008 г. ще се запомни като годината на черните рекорди - най-големите фалити, най-големите интервенции на централните банки, най-скъпите държавни мерки срещу кризата, най-големите финансови измами в сторията. Икономистите единодушно обявиха, че такова нещо не се е случвало със световната икономика от Голямата депресия насам.1 Нека първо уточним, че финансовата криза не е нещо ново както в световен мащаб, така и на територията на страната. Последната финансова криза в България се наблюдава в края на XIX и началото на XX в. Причина за финансовата криза тогава стават големите разходи на държавата по строителството на жп линии, влошаването на търговския баланс следствие на продължаващата аграрна криза в Европа. Борбата с финансовата криза се води от няколко правителства. Тя е преодоляна през 1902 г. със сключване на договор за заем с френски банки, с които се конвертират задълженията на държавата. За финансова криза може да говорим тогава, когато има голямо свиване на търсенето на финансови активи в икономиката. При такава ситуация фирмите притежават пасиви, които надвишават пазарната стойност на активите. The crisis, that started as a mortgage in the U.S.A. in 2007, has gradually turned into a global financial crisis and now it is already a world economic one. The year 2008 will be remembered as the year of the black records - the largest bankruptcy, the largest intervention of central banks, the most expensive state measures against the crisis, and the biggest financial frauds in history. Economists unanimously declared that such a thing never happened with the world economy since the Great Depression.1 Let us clarify first that the financial crisis is not something new as globally as well as throughout the country. The last financial crisis in Bulgaria occurred at the end of the XIXth and the beginning of the XXth century. Reason for the financial crisis then became the high costs for the construction of state railways, the deterioration of trade balance due to the ongoing agrarian crisis in Europe. The fight against financial crisis is lead by several governments. It was overcome in 1902 with a signing of contract for loan with French banks, which converted the obligations of the state. We can talk about a financial crisis when there is a severe decline in the demand for financial assets in the economy. In such situation, the companies possess liabilities that exceed the market value of assets.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2387
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
80_splitNSA_3_2009.swf 643.7Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов