КАЗАХСТАН И БЪЛГАРИЯ: ГЛАВНИ АСПЕКТИ НА ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

DSpace/Manakin хранилище

КАЗАХСТАН И БЪЛГАРИЯ: ГЛАВНИ АСПЕКТИ НА ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: КАЗАХСТАН И БЪЛГАРИЯ: ГЛАВНИ АСПЕКТИ НА ДВУСТРАННОТО СЪТРУДНИЧЕСТВО
Автор: СУЛЕЙМЕНОВ, Т.; SULEYMENOV, T.
Резюме: Целта на настоящето изследване е, оценявайки особеностите на казахстанско-българските отношения, да се анализират по-подробно характерните черти на промените в икономическата сфера на България към момента на встъпването й в ЕС. Казахстанско-българските търговско-икономически отношения се развиват на фона на ориентацията на двете страни към европейските пазари. Интересът на Казахстан към България се определя от ролята й на транзитно-енергиен център на Балканите и на свързващо звено в транспортните проекти на ЕС. Във връзка с това, за Казахстан представлява интерес проучването на възможността за участие в проекта за строителството на нефтопровода Бургас (България) – Александруполис (Гърция). В статията се аргументират като най-перспективни в двустранното търговско-икономическо сътрудничество между Казахстан и България следните направления: създаването на съвместни предприятия за производство на стоки за народно потребление (козметика, парфюмерия, фармацевтика), участието на български компании в строителството на обекти в г. Астана, организирането на съвместни предприятия по преработване на селскостопанска продукция и производство на консерви, извършването на сервизни услуги за големите предприятия, които се занимават с проучване, добиване и транспортиране на въглеводородни суровини, развитието на малкия и среден бизнес чрез предоставяне на техническа помощ и финансово управление, сътрудничество в подготовката и усъвършенстването на кадрите в сферата на туризма. The purpose of this study is, by evaluating the specifics of the Kazakh-Bulgarian relations, to analyze in detail the characteristics of changes in the Bulgarian economic sphere at the time of its entering the EU. The Kazakh-Bulgarian trade and economic relations are developing on the orientation background of both countries towards the European markets. Kazakhstan's interest towards Bulgaria is determined by its role as a transit-energy center of the Balkans and of the linkages in the EU’s transport projects. In this context, the research of the possibility to participate in the project for the construction of the Bourgas (Bulgaria) - Alexandroupolis (Greece) oil pipeline presents a great interest to Kazakhstan. As most promising in the bilateral trade and economic cooperation between Kazakhstan and Bulgaria, the following trends are argued in the article: the establishment of joint ventures for production of goods for people's consumption (cosmetics, perfumery, pharmaceuticals), the participation of Bulgarian companies in the construction of sites in the city of Astana, organiszng joint ventures in the processing of agricultural production and production of cans, carrying out repair services for the large enterprises that are engaged in the exploration, extraction and transportation of hydrocarbon raw materials, the development of small and medium size businesses by providing technical assistance and financial management, cooperation in the development and training of personnel in the field of tourism.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2389
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
5_splitNSA_3_2009.swf 433.5Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов