ФИНАНСОВАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ

DLib Repository

ФИНАНСОВАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ

Show full item record

Title: ФИНАНСОВАТА КРИЗА И НЕЙНОТО ОТРАЖЕНИЕ ВЪРХУ БЪЛГАРСКАТА ИНДУСТРИЯ
Author: ГАНЧЕВ, ДОБРИН; GANCHEV, E.
Abstract: Настоящата икономическа криза, започнала в САЩ, разпространила се най-напред в Европа и след това в останалия свят, поставя на изпитание икономическата система и установилата се през петдесетте години на миналия век световна финансова система. Тя показва, че световната икономика в началото на XXI век не е имунизирана срещу трусове и „епидемии”. Финансовата криза много бързо засегна и останалите сектори както на отделните страни, така и на цялото световно стопанство. По този начин кризата от финансова се превърна в икономическа. Това доведе до бързо влошаване на индустриалното производство, до понижаване на световната търговия, а също така и до финансови ограничения в разрушената глобална обратна връзка. Естествен резултат от влошената ситуация бе най-голямото понижаване на БВП в световен мащаб от Великата депресия насам. Основната цел на статията е да открои най-съществените причини за настоящата криза, да се анализира влиянието й върху най-важните индикатори на икономическата активност в индустрията и да се изследва влиянието на преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) за преодоляване на негативните ефекти от икономическата криза. На базата на извършените изводи са направени съответни препоръки за минимализиране на негативните ефекти от кризата . The current economic crisis, that has begun in the United States, spread in Europe first and then in the rest of the world, has put the economic system and the global financial system established in the fifties of last century on test. It shows that the global economy at the beginning of the XXI century is not immunized against earthquakes and epidemics. The financial crisis has affected very quickly the other sectors of both separate countries and the entire global economy. Thus, the crisis turned from financial to an economic one. This led to a rapid deterioration of the industrial production, to reduction in the global trade, as well as to financial restrictions in the destructed global feedback. The biggest decrease in GDP on a world scale since the Great Depression was a natural result of the deteriorated situation. The main aim of this article is to highlight the most significant causes of the present crisis, to analyze its impact on the most important indicators of the economic activity in industry and to examine the impact of direct foreign investment (DFI) to overcome the negative effects of the economic crisis. The appropriate recommendations to minimize the negative effects of the crisis are made based on the conclusions found.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2401
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
71_splitNSA_4_2009.swf 718.9Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов