ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

DLib Repository

ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ

Show full item record

Title: ОЦЕНКА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ПЕРСОНАЛА В ТЪРГОВСКОТО ПРЕДПРИЯТИЕ
Author: Николова, Венцислава Ал.; Nikolova, Ventsislava Al.
Abstract: Настоящата студия е насочена към изясняване същността на конкурентоспособността на персонала и връзката ù с резултатите от труда на заетите лица. Въз основата на анализ на литературните източници е представена систематизация на възгледите за конкурентоспособността на персонала, факторите на влияние и качествата на персонала, въздействащи върху конкурентоспособността. Разработена е класификация на видовете конкурентоспособност на персонала и са анализирани етапите на нейното развитие. Предложен е Модел за оценка на конкурентоспособността на персонала и са представени данни от неговото приложение. The present study is aimed at clarifying the nature of competitiveness of staff and its relationship with the results of the work of employees. Based on the analysis of the literary sources, a systematization of views on competitiveness of staff is presented, the factors of influence and as well as the qualitative characteristics of human resources affecting competitiveness are discussed. A classification of the types of personnel competitiveness has been developed and the stages of its development have been analyzed. A model is proposed to assess competitiveness of staff and data from its application are presented.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2402
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2015_77_110.pdf 1016.Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов