ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Author: КРЪСТИТЕЛСКИ, ИЛКО; KRASTITELSKI, I.
Abstract: Непознаването на развитието на отделни икономически явления в достатъчно представителен времеви хоризонт много често се отразява в последващото им практическо приложение. Когато това състояние е свързано с явления от широка обществена значимост, несъобразяването с исторически наложени закономерности може да доведе до деформации в процеса на последващото му налагане. Здравното осигуряване в България е преминало през продължителен и изпълнен с противоречия период на утвърждаване. В систематизиран вид в статията са представени съществени характеристики, проследяващи развитието на здравното осигуряване между 1878 и 1998 г. Основната цел на статията е да се проследи възникването и налагането на здравното осигуряване в България. Тя кореспондира със стремежа на автора да представи отделни хронологични елементи, които могат да въздействат на настоящото състояние, адаптирани в контекста на съпровождащите ги по същото време промени в европейските здравни системи. The ignorance of individual economic phenomena development in a sufficiently representative time horizon very often reflects on their subsequent practical application. When this condition is associated with phenomena of general public importance, the noncompliance with historically established patterns can lead to deformations in the process of its subsequent enforcement. The health insurance in Bulgaria has undergone a long and fraught with contradictions period of validation. Essential features tracing the development of the health insurance between 1878 and 1998 are presented in a systematic form in the article The main purpose of this article is to trace the emergence and penetration of the health insurance in Bulgaria. It corresponds with the author’s desire to introduce separate chronological elements that may affect the current situation, adapted in the context of the supporting changes in European health systems
URI: http://hdl.handle.net/10610/2403
Date: 2009


Files in this item

Files Size Format View
88_splitNSA_4_2009.swf 503.3Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов