ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ИСТОРИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ В БЪЛГАРИЯ
Автор: КРЪСТИТЕЛСКИ, ИЛКО; KRASTITELSKI, I.
Резюме: Непознаването на развитието на отделни икономически явления в достатъчно представителен времеви хоризонт много често се отразява в последващото им практическо приложение. Когато това състояние е свързано с явления от широка обществена значимост, несъобразяването с исторически наложени закономерности може да доведе до деформации в процеса на последващото му налагане. Здравното осигуряване в България е преминало през продължителен и изпълнен с противоречия период на утвърждаване. В систематизиран вид в статията са представени съществени характеристики, проследяващи развитието на здравното осигуряване между 1878 и 1998 г. Основната цел на статията е да се проследи възникването и налагането на здравното осигуряване в България. Тя кореспондира със стремежа на автора да представи отделни хронологични елементи, които могат да въздействат на настоящото състояние, адаптирани в контекста на съпровождащите ги по същото време промени в европейските здравни системи. The ignorance of individual economic phenomena development in a sufficiently representative time horizon very often reflects on their subsequent practical application. When this condition is associated with phenomena of general public importance, the noncompliance with historically established patterns can lead to deformations in the process of its subsequent enforcement. The health insurance in Bulgaria has undergone a long and fraught with contradictions period of validation. Essential features tracing the development of the health insurance between 1878 and 1998 are presented in a systematic form in the article The main purpose of this article is to trace the emergence and penetration of the health insurance in Bulgaria. It corresponds with the author’s desire to introduce separate chronological elements that may affect the current situation, adapted in the context of the supporting changes in European health systems
URI: http://hdl.handle.net/10610/2403
Дата: 2009


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
88_splitNSA_4_2009.swf 503.3Kb application/x-shockwave-flash Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов