ОДИТНА ИЗВАДКА ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА КОНТРОЛИТЕ

DLib Repository

ОДИТНА ИЗВАДКА ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА КОНТРОЛИТЕ

Show full item record

Title: ОДИТНА ИЗВАДКА ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА КОНТРОЛИТЕ
Author: Вейсел, Али; Veysel, Ali
Abstract: Статията е посветена на научно обоснования избор на подходящ подход за прилагане на одитната извадка за тестовете на контролите. Практическото значение на изследването се представя чрез разглеждане на същността и приложението на тестовете на контролите и чрез анализиране на избора на обекти за тестване. Специално внимание се обръща на различните статистически разпределения и формули, които се предлагат в научната литература и се използват от българските одитори при прилагане на одитните извадки. Те се сравняват с базисните постановки в Международните одиторски стандарти. По този начин се предлага обоснован подход за прилагане на извадката за тестовете на контролите. Дават се практически насоки за определяне на обема на извадката и оценката на резултатите, чрез използване на функции в Excel и таблици, разработени от Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. Те трябва да се прилагат, за да може одиторът да формира правилни заключения относно финансовата информация въз основа на одиторските стандарти. The article is dedicated to scientifically grounded choice of the most appropriate approach for implementation of the audit sample for tests of controls. The practical significance of the study is represented by considering the nature and application of the tests of controls and by analyzing the selection of items for testing. Special attention is paid to various statistical distributions and formulas that are available in the scientific literature and used by Bulgarian auditors in applying audit sampling. They are compared with the basic settings in the International Auditing Standards. Thus, an approach for applying audit sampling for tests of controls is offered. Practical guidelines on the determination of sample size and results evaluation are given, using functions in Excel and tables developed by the American Institute of Certified Public Accountants. They should be implemented by the auditors to form correct conclusions on the financial information based on the audit standards.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2411
Date: 2015


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2015_15_32.pdf 1.002Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов