ОДИТНА ИЗВАДКА ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА КОНТРОЛИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ОДИТНА ИЗВАДКА ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА КОНТРОЛИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ОДИТНА ИЗВАДКА ЗА ТЕСТОВЕТЕ НА КОНТРОЛИТЕ
Автор: Вейсел, Али; Veysel, Ali
Резюме: Статията е посветена на научно обоснования избор на подходящ подход за прилагане на одитната извадка за тестовете на контролите. Практическото значение на изследването се представя чрез разглеждане на същността и приложението на тестовете на контролите и чрез анализиране на избора на обекти за тестване. Специално внимание се обръща на различните статистически разпределения и формули, които се предлагат в научната литература и се използват от българските одитори при прилагане на одитните извадки. Те се сравняват с базисните постановки в Международните одиторски стандарти. По този начин се предлага обоснован подход за прилагане на извадката за тестовете на контролите. Дават се практически насоки за определяне на обема на извадката и оценката на резултатите, чрез използване на функции в Excel и таблици, разработени от Американския институт на дипломираните експерт-счетоводители. Те трябва да се прилагат, за да може одиторът да формира правилни заключения относно финансовата информация въз основа на одиторските стандарти. The article is dedicated to scientifically grounded choice of the most appropriate approach for implementation of the audit sample for tests of controls. The practical significance of the study is represented by considering the nature and application of the tests of controls and by analyzing the selection of items for testing. Special attention is paid to various statistical distributions and formulas that are available in the scientific literature and used by Bulgarian auditors in applying audit sampling. They are compared with the basic settings in the International Auditing Standards. Thus, an approach for applying audit sampling for tests of controls is offered. Practical guidelines on the determination of sample size and results evaluation are given, using functions in Excel and tables developed by the American Institute of Certified Public Accountants. They should be implemented by the auditors to form correct conclusions on the financial information based on the audit standards.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2411
Дата: 2015


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2015_15_32.pdf 1.002Mb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов