СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА – СЪДЪРЖАТЕЛНИ МОМЕНТИ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТЕКУЩОТО И ПЕРИОДИЧНОТО ОТЧИТАНЕ

DLib Repository

СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА – СЪДЪРЖАТЕЛНИ МОМЕНТИ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТЕКУЩОТО И ПЕРИОДИЧНОТО ОТЧИТАНЕ

Show full item record

Title: СЧЕТОВОДНА ПОЛИТИКА – СЪДЪРЖАТЕЛНИ МОМЕНТИ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ТЕКУЩОТО И ПЕРИОДИЧНОТО ОТЧИТАНЕ
Author: Иванова-Кузманова, Галя; Йоновски, Калин; Ivanova – Kuzmanova, Galia; Yonovsky, Kalin
Abstract: Настоящата статия е посветена на част от изследваните въпроси в научноизследователски проект № 2 – 2012 на тема ”Теоретико-приложни аспекти на счетоводната политика и възможности за нейното оптимизиране в нефинансовите предприятия”. Обект на изследване в проекта e счетоводната политика в нейната теоретична същност, нормативна регламентация и практическа реализация в различни нефинансови предприятия от реалния сектор на икономиката. Целта на проекта е да се изследват теоретико-приложните аспекти на счетоводната политика и на тази база да се предложат възможности за нейното оптимизиране в нефинансовите предприятия. На базата на така реализирания проект са решени следните задачи – проучена е теоретичната същност на счетоводната политика; характеризирана е нормативната основа на счетоводната политика; анализирани са практическите процедури по изготвянето и прилагането на счетоводната политика в нефинансови предприятия; изведени са възможности за оптимизиране на счетоводната политика в нефинансовите предприятия посредством нейното моделиране. Счетоводната политика на предприятието е съвкупност от правила, принципи и процедури, които са неизменно свързани с текущото и периодичното счетоводно отчитане, което се отличава със свои специфични съдържателни моменти и особености. С оглед на това обстоятелство съобразяването с тях е от съществено значение за счетоводството, което като информационна система създава обхватна по вид, актуална по време и разрезна по съдържание информация, необходима на потребителите за вземане на оптимални управленски решения.This article is dedicated to the issues of the studied in a research project № 2-2012 entitled "Theoretical and applied aspects of accounting policy and its optimization capabilities in non-financial enterprises." Object of study is the accounting policy in its theoretical nature, legal regulations and practical implementation in a variety of non-financial enterprises in the real sector of the economy. The project aim is to explore the theoretical and practical aspects of accounting policy and the basis to propose options for its optimization in non-financial enterprises. Based on well implemented project the following tasks are - studied theoretical nature of accounting policy, has characterized the legal basis of the accounting policy, analyzed the practical procedures for the preparation and application of accounting policy in non-financial enterprises are derived optimization capabilities of the accounting policy in non-financial enterprises through its modeling. The accounting policy is a set of rules, principles and procedures that are invariably tied to current and periodic accounting, which is distinguished by its specific content issues and features. In view of the fact that compliance with them is essential for accounting as an information system that creates a kind of comprehensive, updated during incision and content information for consumers making optimal management decisions.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2415
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
02-statia-2013.pdf 283.1Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов