ДЪЛГОСРОЧНИТE КОНВЕРГЕНТНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ КАТО ИНДИКАТОР НА КРИЗАТА В ЕВРОЗОНАТА

DLib Repository

ДЪЛГОСРОЧНИТE КОНВЕРГЕНТНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ КАТО ИНДИКАТОР НА КРИЗАТА В ЕВРОЗОНАТА

Show full item record

Title: ДЪЛГОСРОЧНИТE КОНВЕРГЕНТНИ ЛИХВЕНИ ПРОЦЕНТИ КАТО ИНДИКАТОР НА КРИЗАТА В ЕВРОЗОНАТА
Author: Личев, Александър; Lichev, Alexander
Abstract: Целта на настоящето изследване е да развие критичен поглед върху Маастрихтските критерии за конвергенция за страните от Еврозоната, като обоснове важността на дългосрочните лихвени проценти като водещ, пазарно фундиран индикатор за кризисни състояния. Обект на изследване е Еврозоната, а негов предмет – дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната като конвергентен критерий със съществена аналитична важност за прогнозиране и индикиране на кризата. В структурен план са развити два компонента на изследването: първо, критичен преглед и систематика на водещите научни изследвания в обхвата на Маастрихтските критерии за конвергенция в кризисния период (2008-2012 г.) и второ, иконометричен анализ на дългосрочните лихвени проценти в Еврозоната-12 за установяване на индикатори на кризата. В резултат от изследването се установява, че за групата PIIGS са налице пазарнобазирани индикации за съществени икономически сътресения, установими чрез регресионен анализ на лихвените проценти по 10-годишните дългови ценни книжа, наблюдавани за конвергентни цели. The main aim of the survey is to develop critical point of view over the Maastricht convergence criteria for the Euro zone countries and to provide arguments in favor of the acceptance of the long-term interest rate for convergence purposes as a leading, market based indicator of the economic crises. The main subject of the research is the Euro zone, and the main topic respectively – long-term interest rate for convergence purposes within the Euro zone as a convergence criteria with major analytical importance for the process of building reliable prognoses and crises indicators. The structure of the article is divided in two main bodies. Firstly, it is introduce wide critical overview of leading scientific surveys in the area of Maastricht convergence criteria within the crises period (2008–2012) and secondly, applying of econometric analyses of the long-term interest rate for convergence purposes within Eurozone-12 for the purposes of discovering of crises Indicators. As a result of the research it is proved that for the PIIGS group are available strong, market based evidences for forthcoming economic disturbances provided as a result of regression analyses of long-term interest rate of 10-yers debt securities for convergence purposes.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2420
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook3bul2012_56_76.pdf 688.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов