НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DSpace/Manakin хранилище

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Автор: Петрова, Йоана; Petrova, Yoana
Резюме: Дейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в определени случаи продължителен процес, който може да бъде съпроводен с редица трудности. Съществуват варианти, в които са налице противоречия между индивид и група. Те произтичат от: индивидуалните особености на всеки човек, изискванията му към себе си, ценностната му система, неговата самооценка, начина на действие, целите, които си поставя, маниерите му на поведение и възпитание. Необходимо е да се търсят начини и средства за тяхното преодоляване. Съчетаването на двата типа поведение налага приспособяване на отделната личност към групата, подчиняване и понякога отричане на собственото мнение с цел приемане на груповото. За целта в статията са разгледани конкретни начини и средства за преодоляване на несъответствията между индивидуалното и груповото поведение в организациите. The activity of certain organization can be determined as effective, if its members have accepted behaviour that stimulates the achievement of common goals. The combination of individual and group behaviour is a complicated and in certain cases continued process which can be accompanied by a variety of difficulties. There exist variants, in which there is a contradiction available between the individual and group. They ensue from: the individual characteristics of each man, his requirements to himself, his value system, his self-assessment, mode of action, aims that he has set to himself, his manner of behaviour and education. It is necessary to try to find ways and means of their overcoming. The combination of the both types of behaviour imposes adapting of a particular individual to the group, subjugation and sometimes denial of the own opinion with the purpose of accepting of the group one. For this purpose the specific ways and means of overcoming the mismatches between the individual and group behaviour in the organizations are pointed out in this article.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2427
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2012_62_72.pdf 208.8Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов