НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

DLib Repository

НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА

Show full item record

Title: НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ПРИ СЪЧЕТАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНОТО И ГРУПОВОТО ПОВЕДЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИЯТА
Author: Петрова, Йоана; Petrova, Yoana
Abstract: Дейността на дадена организация може да се определи като ефективна, ако нейните членове са приели поведение, което да стимулира постигането на общите цели. Съчетаването на индивидуалното и груповото поведение е сложен и в определени случаи продължителен процес, който може да бъде съпроводен с редица трудности. Съществуват варианти, в които са налице противоречия между индивид и група. Те произтичат от: индивидуалните особености на всеки човек, изискванията му към себе си, ценностната му система, неговата самооценка, начина на действие, целите, които си поставя, маниерите му на поведение и възпитание. Необходимо е да се търсят начини и средства за тяхното преодоляване. Съчетаването на двата типа поведение налага приспособяване на отделната личност към групата, подчиняване и понякога отричане на собственото мнение с цел приемане на груповото. За целта в статията са разгледани конкретни начини и средства за преодоляване на несъответствията между индивидуалното и груповото поведение в организациите. The activity of certain organization can be determined as effective, if its members have accepted behaviour that stimulates the achievement of common goals. The combination of individual and group behaviour is a complicated and in certain cases continued process which can be accompanied by a variety of difficulties. There exist variants, in which there is a contradiction available between the individual and group. They ensue from: the individual characteristics of each man, his requirements to himself, his value system, his self-assessment, mode of action, aims that he has set to himself, his manner of behaviour and education. It is necessary to try to find ways and means of their overcoming. The combination of the both types of behaviour imposes adapting of a particular individual to the group, subjugation and sometimes denial of the own opinion with the purpose of accepting of the group one. For this purpose the specific ways and means of overcoming the mismatches between the individual and group behaviour in the organizations are pointed out in this article.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2427
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2012_62_72.pdf 208.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов