ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИМК И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

DSpace/Manakin хранилище

ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИМК И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИМК И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Автор: Янкулов, Явор; Yankulov, Yavor
Резюме: В статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се спецификата на личните продажби от гледна точка на комуникационния процес. Доколкото те се явяват едновременно елемент на интегрираните маркетингови комуникации, но по своята същност са и форма на търговия на дребно, и в двете си проявления те влияят върху удовлетвореността на потребителите. Затова е важно да познаваме по-добре процеса на изграждане на удовлетвореност, както и елементите от него, върху които личните продажби имат възможност да окажат по-силно въздействие. Удовлетвореността не е просто липсата на разочарование, затова и двете трябва самостоятелно да се изследват и наблюдават в практиката. Три са основните влияещи върху удовлетвореността на потребителите – обратимост, статукво и валентност, които също са обект на изследване. In the article on focus is the Personal Selling as an element of Integrated Marketing Communication. Derived are the benefits of the Personal Selling, mainly in comparison with Direct Marketing and Promotions. The specifics of the Personal Selling are being analyzed in terms of the communications mix. As far as they appear simultaneously an element of the Integrated Marketing Communications, but inherently they are kind of retail, and in its two manifestations they influence on the customers’ satisfaction. That’s why it’s important that we know the process of establishing the satisfaction, as well as its elements, on which the personal sales might have stronger influence. The satisfaction isn’t just the lack of disappointment, for that both should be independently explored and observed in practice. There are three main influential elements of the satisfaction – reversibility, status quo and valence; they are object of study as well.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2429
Дата: 2012


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook4bul2012_82_97.pdf 230.7Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов