ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИМК И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

DLib Repository

ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИМК И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Show full item record

Title: ЛИЧНИТЕ ПРОДАЖБИ КАТО ЕЛЕМЕНТ НА ИМК И ВЛИЯНИЕТО ИМ ВЪРХУ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
Author: Янкулов, Явор; Yankulov, Yavor
Abstract: В статията са представени личните продажби като елемент от интегрираните маркетингови комуникации. Изведени са предимствата на личните продажби, главно в сравнение с директния маркетинг и насърчаването на продажбите. Анализира се спецификата на личните продажби от гледна точка на комуникационния процес. Доколкото те се явяват едновременно елемент на интегрираните маркетингови комуникации, но по своята същност са и форма на търговия на дребно, и в двете си проявления те влияят върху удовлетвореността на потребителите. Затова е важно да познаваме по-добре процеса на изграждане на удовлетвореност, както и елементите от него, върху които личните продажби имат възможност да окажат по-силно въздействие. Удовлетвореността не е просто липсата на разочарование, затова и двете трябва самостоятелно да се изследват и наблюдават в практиката. Три са основните влияещи върху удовлетвореността на потребителите – обратимост, статукво и валентност, които също са обект на изследване. In the article on focus is the Personal Selling as an element of Integrated Marketing Communication. Derived are the benefits of the Personal Selling, mainly in comparison with Direct Marketing and Promotions. The specifics of the Personal Selling are being analyzed in terms of the communications mix. As far as they appear simultaneously an element of the Integrated Marketing Communications, but inherently they are kind of retail, and in its two manifestations they influence on the customers’ satisfaction. That’s why it’s important that we know the process of establishing the satisfaction, as well as its elements, on which the personal sales might have stronger influence. The satisfaction isn’t just the lack of disappointment, for that both should be independently explored and observed in practice. There are three main influential elements of the satisfaction – reversibility, status quo and valence; they are object of study as well.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2429
Date: 2012


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook4bul2012_82_97.pdf 230.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов