ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

DLib Repository

ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

Show full item record

Title: ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ЖИЛИЩНИТЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Author: Божинова, Марияна; Радулов, Константин; Bozhinova, Mariyana; Radulov, Konstantin
Abstract: Непрекъснатото нарастване на пазарните цени на основни енергоизточници и глобалните климатични промени в резултат на отделените в атмосферата парникови газове е основна причина за търсене на възможни решения за оптимизиране и повишаване на ефективността във всяка сфера на икономиката през 21 век. Съответните фактори са пряко свързани с всички видове недвижими имоти. Настоящта научна статия се фокусира върху разработването на модел за професионално домоуправление на жилищните сгради, като продукт, предоставян от агенциите за недвижими имоти, способен да благоприятства процеса на подобряване енергийната ефективност на жилищните недвижими имоти. В тази връзка посредством анкетно проучване се изследва дейността на агенциите за недвижими имоти, членуващи в Националното сдружение недвижими имоти, с цел обосноваване на предложения модел.Continuous increase in market prices of basic energy and global climate change as a result of the emitted greenhouse gases in the atmosphere is the main reason for seeking possible solutions to streamline and increase efficiency in every sector of the economy in the 21st century. The relevant factors are directly related to all kinds of real estate. Present scientific paper focuses on developing a model for professional management of residential real estate as a product provided by real estate agents, able to foster the process of improving the energy efficiency of residential real estate. In this connection, through a survey to examine the activities of real estate agents who are members of the National Association of Real Estate in order to justify the proposed model.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2436
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
03-statia-2013.pdf 342.0Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов