ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОЦЕНКА НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ЕФЕКТИВНОСТ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ
Автор: Кирилова, Катя; Kirilova, Katya
Резюме: България е в етап на развитие, където са необходими значителни инвестиции, за да се създаде и използва адекватно електронното правителство. Една част от идеята за изграждане на електронно управление е свързана с обхвата на услугите, които общините предоставят. Поради тези причини е важно от теоретична и практическа гледна точка да се изясни дали факторите за създаване на функционална електронна местната власт са правилно определени. За тази цел в статията ние използваме представително изследване за нивото на информационни системи и технологии в общините и на тази база определяме възможностите за изграждане на електронни услуги в местните администрации. Разгледани са особеностите при разработване на информационни системи за нуждите на местната администрация. По-специално са представени процесите по осъзнаване на информационната нужда и дефиниция на информационния проблем, определяне целта и обхвата на системата и изготвяне на задание, оценката на икономическата ефективност и разработката на системата. На тази база са изведени възможностите за оценка на икономическата ефективност на инвестициите в информационни технологии и софтуер в общинската администрация. В заключение се формулират изводи. Bulgaria is in the development stage, where significant investments are needed in order to create and use appropriate electronic government. Part of the idea of building an e-government is related to the scope of services that municipalities provide. For these reasons it is important from a theoretical and practical standpoint to clarify whether the factors for creating functional e-local government are properly defined. For this purpose, in the paper we use a survey for the level of information systems and technologies in municipalities and on that basis we determine some opportunities for building online services in local administrations. Some characteristics are considered in the development of information systems for the needs of the local administration. We present the processes of awareness of the information need, definition of information problem, definition of the purpose and scope of the system, development of task specification, evaluation of economic efficiency, and implementation of the system. On this basis, the possibilities are derived to assess the economic efficiency of investments in information technologies and software in the municipal administration. Finally, conclusions are formulated.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2437
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook1bul2014_16_30.pdf 1003.Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов