ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА НОВИ ХРАНИ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА НОВИ ХРАНИ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА НОВИ ХРАНИ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ
Автор: Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta
Резюме: Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция в България от гледна точка на новите храни, генетично модифицира-ните организми и генетично модифицираните храни. От тази позиция е разгле-дана българската нормативна база (в съответствие с европейското законодател-ство) по отношение на тяхното производство и търговия. За постигането на поставената цел се идентифицират факторите, които оказват влияние, дефини-рани в поставените задачи.This paper aims to study and detect problems in production and markets for sale of agricultural products in Bulgaria in terms of novel foods, genetically modified organisms and genetically modified foods. From that point of view, the Bulgarian legislation (in conformity with European legislation) in respect with production and trade has been viewed. To achieve the goal, factors that have influence have been identified and defined in the tasks.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2450
Дата: 2013


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
04-statia-2013.pdf 396.4Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов