ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА НОВИ ХРАНИ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ

DLib Repository

ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА НОВИ ХРАНИ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ

Show full item record

Title: ПРОИЗВОДСТВО И ПАЗАРИ НА НОВИ ХРАНИ, ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ОРГАНИЗМИ И ГЕНЕТИЧНО МОДИФИЦИРАНИ ХРАНИ В БЪЛГАРИЯ
Author: Герганов, Георги; Блажева, Виолета; Gerganov, Georgi; Blazheva, Violeta
Abstract: Настоящата разработка има за цел проучване и разкриване на проблемите при производството и пазарите за реализация на селскостопанска продукция в България от гледна точка на новите храни, генетично модифицира-ните организми и генетично модифицираните храни. От тази позиция е разгле-дана българската нормативна база (в съответствие с европейското законодател-ство) по отношение на тяхното производство и търговия. За постигането на поставената цел се идентифицират факторите, които оказват влияние, дефини-рани в поставените задачи.This paper aims to study and detect problems in production and markets for sale of agricultural products in Bulgaria in terms of novel foods, genetically modified organisms and genetically modified foods. From that point of view, the Bulgarian legislation (in conformity with European legislation) in respect with production and trade has been viewed. To achieve the goal, factors that have influence have been identified and defined in the tasks.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2450
Date: 2013


Files in this item

Files Size Format View
04-statia-2013.pdf 396.4Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов