НОВИТЕ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

DLib Repository

НОВИТЕ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

Show full item record

Title: НОВИТЕ МОМЕНТИ В СЧЕТОВОДНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО
Author: Симеонова, Росица; Simeonova, Rositsa
Abstract: Счетоводството е информационна система, която единствено създава информация за финансовото състояние, ефективността от дейността, измененията във финансовото състояние и паричните потоци на предприятието. Всичко това предполага определени изисквания към нейното функциониране и създаваната от нея информация. Те са кодифицирани в съществуващото счетоводно законодателство – Закон за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Под влиянието на различни фактори в счетоводната нормативната материя настъпват промени. През последните години причините за това са свързани с изменения в основни актове на ЕС, регулиращи отношенията в областта на счетоводството. От началото на 2016 г. са в сила нов Закон за счетоводството и изменени и допълнени Национални счетоводни стандарти (НСС). Нормите, залегнали в тези нормативни актове водят до промени при осъществяването на счетоводството като практическа дейност. В настоящата публикация се открояват както новите моменти в счетоводното законодателство, така и тези постановки, които пораждат определени противоречия при тяхното тълкуване и евентуални проблеми при прилагането им. Това е направено последователно – най-напред по отношение на Закона за счетоводството, а след това за измененията и допълненията към Националните счетоводни стандарти. Някои от разсъжденията могат да се вземат под внимание при бъдещите им актуализации. Accounting is an information system, which only creates information regarding the financial position, the efficiency of operations, the changes in the financial position and the cash flows of enterprises. All this suggests certain requirements for its operation and the information it creates. They are codified in the existing accounting legislation – the Accountancy Act and the applicable accounting standards. Some changes have occurred due to the influence of various factors in the accounting regulations. In recent years, the reasons for this have been related to some changes in the basic EU acts that regulate the relations in the field of accounting. A new Accountancy Act and National Accounting Standards (NAS) amended and supplemented have been in force since the beginning of 2016. The standards set out in these regulations have led to changes in the implementation of accounting as a practical activity. This paper highlights both the new aspects of accounting legislation and those that give rise to certain inconsistencies in interpreting them and potential problems in applying them. This is done sequentially – first regarding the Accountancy Act, and then regarding the amendments and supplements to the National Accounting Standards. Some of the arguments can be taken into account when these regulations are further updated.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2458
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2016_10_26.pdf 582.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов