ПРИХВАЩАНЕТО КАТО СПОСОБ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

DLib Repository

ПРИХВАЩАНЕТО КАТО СПОСОБ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Show full item record

Title: ПРИХВАЩАНЕТО КАТО СПОСОБ ЗА ПОГАСЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Author: Димитров, Пенко; Dimitrov, Penko
Abstract: Широко разпространеният паричен характер на финансовите вземания и задължения дава възможност правният институт на прихващането да се използва и във финансовото право. Разглежда се влиянието на спецификата на регулираните обществени отношения и прилаганият властнически метод във финансовото право върху изискванията и условията, при които може да се извърши погасяване на финансови вземания и задължения чрез прихващане. Анализирана е общата и специална правна уредба на изискванията и условията, при които може да се погасяват чрез прихващане финансови вземания и задължения. Разгледани са отделните хипотези, в които е допустимо прихващане на финансови вземания и задължения - прихващане от органите по приходите, прихващане от органа компетентен да установи финансовото задължение, прихващане в хода на производството за принудително изпълнение, както и прихващане на финансови вземания и задължения по реда на специални закони. Специално внимание е отделено на властническия акт, въз основа на който се осъществява прихващането на финансови вземания и задължения - акт за прихващане, както и органите които са компетентни да го издадат. The widely spread monetary character of financial receivables and obligations allows the use of the legal concept of set-off in financial law as well. This article considers the influence of the specificities of regulated public relations and the sovereign method applied in financial law on the requirements and the conditions for the use of set-off for the purposes of the discharge of financial receivables and obligations. This article analyses the general and the special legal framework regulating the the requirements and the conditions for the use of set-off for the purposes of the discharge of financial receivables and obligations. It considers different cases where the set-off of
URI: http://hdl.handle.net/10610/2460
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2016_27_39.pdf 553.7Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов