ПРАКТИКО - ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКИ ЗА ЕКСПОЗИЦИИ В НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

DLib Repository

ПРАКТИКО - ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКИ ЗА ЕКСПОЗИЦИИ В НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ

Show full item record

Title: ПРАКТИКО - ПРИЛОЖЕН МОДЕЛ ЗА ПРИЗНАВАНЕ НА ЗАГУБИ ОТ ОБЕЗЦЕНКИ ЗА ЕКСПОЗИЦИИ В НЕИЗПЪЛНЕНИЕ В ТЪРГОВСКИТЕ БАНКИ
Author: Андасарова, Радка; Andasarova, Radka
Abstract: В българската банкова система съществува практика за определяне на загуби от обезценки, изцяло изградена на концепциите на отменената през месец април 2014 г. Наредба № 9 на БНБ. След нейната отмяна всяка банкова кредитна институция трябва да пристъпи към установяване на нова политика за признаване и оценяване на рисковите си експозиции и на тази база да предприеме действия за определяне степента на обезцененост за кредитен риск. Във връзка с това, параметърът „експозиция в неизпълнение“ може да бъде използван за целите на вътрешната система на банките за признаване и оценяване на рисковите експозиции при вземането на решение за признаване на обезценки за кредитен риск. The Bulgarian banking system has the practice of determining the impairment losses, which is entirely built on the concepts of Ordinance No.9 of BNB, cancelled in April 2014. After its cancellation any bank credit institution must take action to establish a new policy for the recognition and measurement of their risk exposures and on these grounds to take action to determine the extent of devaluation for a credit risk. In connection with this, the parameter "defaulted exposure" can be used for the purposes of internal bank systems for the recognition and measurement of risk exposures in the decision for the recognition of impairment for credit risk. Defaulted exposure can be defined as an indicator of the level of risk that a bank can take, depending on the ability and desire of a borrower to meet their obligations on the debt. The defaulted exposure is equal to the carrying value of the exposure calculated by the applicable accounting standards.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2463
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2016_59_71.pdf 699.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов