КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ - ОЦЕНКА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

DLib Repository

КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ - ОЦЕНКА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ

Show full item record

Title: КУЛТУРНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНИТЕ - ОЦЕНКА НА МЕСТНОТО НАСЕЛЕНИЕ
Author: Димитрова, Силвия; Dimitrova, Silvia
Abstract: Съществен елемент на публичните политики е областта на културата. Значим момент при провеждането на културната политика, от гледна точка на отличимост на общините, е оценката й от населението, за което е разработена. Целта на настоящата публикация е да представи подкрепата на местното население за провежданата културна политика като оценка относно включващите се в нея: културни дейности, приоритети, сегментиране на потребителите (местни жители и посетители) и съгласуваност с други публични политики. Статията представя резултатите от изследване на населението относно провежданата културна политика в шест общини в България – Каварна, Балчик, Бяла, Шабла, Аврен и Долни Чифлик. С помощта на анкетни карти са получени оценки за културните дейности, инфраструктурата, приоритетите и проблемните места, както и съгласуваността с останалите публични политики. Най-високо оценени са Каварна и Балчик относно разнообразието, наситеността на културния календар и културната инфраструктура, както и спрямо съгласуваността на публичните политики. Като цяло, най-висока степен на съгласуваност между публичните политики се наблюдава между културната политика и сферата на туризма. Резултатите показват, че при сегментирането на местни жители и посетители не може да се даде превес за едната категория. Те са поравно представени като потребители на културната политика. An essential element of public policy is the field of culture. In this sense, a significant milestone in the implementation of cultural policy, in terms of the distinctiveness of municipalities, is the assessment of the population, for which it is developed. The aim of this publication is to present the support of the local population for cultural policy by the assessment of included in it: cultural activities, priorities, segmentation of users (residents and visitors) and coherence with other public policies. The article presents the results of the population survey on cultural policy implemented in six municipalities in Bulgaria - Kavarna, Balchik, Biala, Shabla, Avren and Dolni Chiflik. With the help of questionnaires were obtained estimates for cultural activities, infrastructure priorities and bottlenecks, as well as consistency with other public policies. Top rated are Kavarna and Balchik on the variety, intensity of the cultural calendar and cultural infrastructure, as well as the consistency of their public policies. Overall, the highest degree of consistency was observed between cultural policy and tourism. The results show that in the segmentation of users we cannot give priority to one category only - locals or visitors. They are equally represented as beneficients of cultural policy.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2484
Date: 2016


Files in this item

Files Size Format View
DialogueBook1bul2016_72_92.pdf 638.8Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов