СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

DSpace/Manakin хранилище

СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: СЧЕТОВОДНИ АСПЕКТИ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА ДЪЛГОТРАЙНИ МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПО ЛИНИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ
Автор: Чиприянов, Михаил; Чиприянова, Галина; Василев, Христо; Chipriyanov, Michail; Chipriyanova, Galina; Vasilev, Hristo
Резюме: През последните години изключително актуален за дейността на пред-приятията е проблемът за опазване на околната среда. Все повече предприятия в съответствие с регламентите на Европейското законодателство се сертифицират по стандарта ISO 14001 в допълнение на други стандарти ISO. Един изключително актуален към настоящия момент вариант за тях е придобиване на дълготрайни материални активи, предназначени за опазване на околната среда, от бюджетно финансиране по програми на Европейския съюз. Тенденцията за реализиране на социално-икономическата отговорност на предприятията рефлектира върху увеличаването на конкурен-тоспособността им на пазара, което пък е предпоставка за по-голямата им доходност. Водещата цел в настоящето изследване е да се допълни счетоводното знание по отношение на някои важни компоненти на организацията на счетоводството като счетоводна политика и индивидуален сметкоплан на предприятие, което придобива дълготраен материален актив, предназначен за опазване на околната среда, както и на конкретни счетоводни записвания. В логическа последователност са изследвани раз-ходите за възстановяване на околната среда и разходите за опазване на околната среда. Exceptionally actual about the activity of enterprises is the problem of Environmental Protection. Many enterprises in accordance with the regulations of the European legislation are certified to ISO 14001 in addition to other standards ISO. A currently option for them is the acquisition of tangible fixed assets for Environmental Protection by budgetary financing programs of the European Union. The trend to implement socio-economic responsibility of enterprises reflects upon the increase of their ompetitiveness in the market, which in turn is a prerequisite for their greater profitability. The major aim of this study is to supplement the accounting knowledge regarding some important components of the organization of accounting as accounting policies and chart of accounts of a company which acquires tangible fixed assets intended for the protection of the environment, as well as specific accounting entries. In a logical sequence were examined the cost of restoring the environment and the costs of environmental protection.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2494
Дата: 2014


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2014_12_30.pdf 426.0Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов