ПРОСПЕКТИВНИ РАЗМИСЛИ ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

DSpace/Manakin хранилище

ПРОСПЕКТИВНИ РАЗМИСЛИ ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ

Показване на пълна информация на публикация

Заглавие: ПРОСПЕКТИВНИ РАЗМИСЛИ ЗА ЧОВЕШКИЯ КАПИТАЛ
Автор: Захариев, Андрей; Zahariev, Andrey
Резюме: Водени от разбирането за пулсиращия характер на икономическата мисъл, в тази статия си поставяме за цел да развием проспективни идеи и виждания за миналото, настоящето и бъдещето на теорията за инвестициите в човешкия капитал като отговорност на основните икономически агенти: правителството, фирмите и домакинствата. В структурен план в изследването последователно се прави преглед на историческото развитие на теорията за човешкия капитал. Представя се корпоративната гледна точка в обхвата на вижданията за финансово управление на човешките ресурси. Проспективно се аргументират възможни посоки за еволюция на познанието за човешкия капитал. Чрез вербално-графичен модел на инвестициите във формиране на човешкия капитал е аргументирано обединяване на петте вида дейности по формиране на човешки капитал с трите източника на ресурси, насочени към човешкия капитал в неговото индивидуално и национално (глобално) измерение. В хода на изследването се извежда изводът, че не е необходимо да се противопоставя капитализмът на талантизма, а напротив, чрез капитализма (светът на капитала) трябва да се култивира ерата на талантизма (светът на интелекта, способностите, семейните ценности и таланта). Guided by the understanding of the pulsing nature of economic thought, in this article we set ourselves the task of developing prospective ideas and grasping of the past, the present and the future of the theory of the investment in human capital as responsibility of the key economic agents: the government, the companies and the households. The structure of this study consistently reviews the historical development of the human capital theory. It gives the corporate point of view within the range of views of financial management of human resources. It gives prospective argumentation of possible evolution lines of human capital knowledge. The developed verbal-graphic model of investments in the formation of human capital adduces arguments in support of consolidation of the five types of activities for formation of human capital with the three sources of resources, aimed at human capital in its individual and national (global) dimension. In the course of research the conclusion is derived that there is no need to counterpoise capitalism and talantism but on the contrary, through capitalism (the world of capital) the era of talantism (the world of intellect, faculties, family values and talent) should be promoted.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2496
Дата: 2011


Файлове в тази публикация

Файлове Размер Формат Изглед
DialogueBook3bul2011_103_110.pdf 353.1Kb PDF Изглед/Отваряне

Тази публикация се показва в следните колекции

Показване на пълна информация на публикация

Търсене в DLib


Разширено търсене

Преглед

Моят акаунт

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов