ДИВЕРСИФИЦИРАН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТРАТЕГИИ

DLib Repository

ДИВЕРСИФИЦИРАН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТРАТЕГИИ

Show full item record

Title: ДИВЕРСИФИЦИРАН ПОГЛЕД ВЪРХУ МЕЖДУНАРОДНИТЕ СТРАТЕГИИ
Author: Дамянов, Атанас; DAMYANOV, At.
Abstract: В изследването е подчертано, че сме изправени пред материя, която стъписва със своята вибрантност, устойчивост във времето и непрекъснато обогатяване. В първата част на статията е разгледана природата на международните стратегии в съдържателен и процесуален аспект, с акцент върху външното съгласуване на фирмата. Във втората част са очертани особености във видовото многообразие от стратегии. Това е направено чрез три групи стратегии: а) явни и скрити; б) собствени и наложени; в) стратегии за навлизане, опериране и оттегляне от международните пазари. В третата и четвъртата част са предложени методики за количествена и качествена оценка на стратегиите. This study highlights the fact that we are facing a matter which confuses us with its vibrancy, stability over time and continuous enrichment. The first part of the article examines the nature of international strategies as a complex and procedural aspect, with emphasis on the external coordination of companies. The second part outlines the special features in the diversity of possible strategies. This is done by using three groups of strategies: a) obvious and hidden, b) own and imposed c) strategies for entry, operation and withdrawal from international markets. The third and fourth parts of the study propose methods for quantitative and qualitative assessment of international strategies.
URI: http://hdl.handle.net/10610/2497
Date: 2010


Files in this item

Files Size Format View
42_splitNSA3_2010.swf 184.5Kb application/x-shockwave-flash View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DLib


Advanced Search

Browse

My Account

Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов